Samband mellan vårdpersonalens bemötande vid grad 3–4-bristningar vid vaginal förlossning och utfall av behandling

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen önskade mer forskning om vilken effekt bemötandet från vårdpersonalen har efter en grad 3- eller 4-bristning på behandlingsutfallet samt möjligheten att få remiss till vidare behandling. Gruppen tyckte att bemötande är viktigt genom hela vårdkedjan och att bemötandets effekt på behandlingsutfallet behöver belysas i forskning. Hur påverkar det upplevelsen av att få barn? Även information, attityder och vårdpersonalens kompetens kommer in här. Medan information är enkelriktat innefattar bemötande även att bli lyssnad på.

Att bli negligerad när man upplever sig ha besvär och söker vård upplevs som ett svårt problem. Det ansågs att bemötandet aldrig kommer att bli bra om inte vårdpersonalen har rätt kunskap. Gruppen trodde att detta område kunde vara svårt att forska på men att kvalitativ forskning kunde vara en möjlighet. Viktigt att även ta med långtidseffekter. Ett bra bemötande skulle kunna ha effekter på psykologiska besvär och eventuellt kunna lindra upplevelsen av skadan.

Läs rapporten

Se även specifik kunskapslucka om bemötande vid grad 2-bristningar.

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om behandling av grad 3–4-bristningar hos könsstympade kvinnor.

Effekten av en jämlik tillgång till sjukvård över landet vid behandling av grad 3–4-bristningar ansågs vara en viktig fråga att inkludera i samtliga frågeställningar om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om jämlik tillgång till vård vid behandling av grad 3–4-bristningar.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här