Insatser riktade mot vårdpersonalens arbetsmiljö vid diagnostik av fysiska skador hos kvinnan efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Forskning om insatser inriktade på vårdpersonalens arbetsmiljö och hur den påverkar om fler skador diagnostiseras rankades som den allra viktigaste frågan inom området diagnostik av förlossningsskador av gruppen som gjorde prioriteringen. Denna fråga bedömdes ha stor inverkan på alla övriga frågor i prioriteringslistan. Förbättringar inom detta område skulle många få stor nytta av, såväl vårdpersonal som kvinnor som fått förlossningsskador. Ett argument som framhölls var att även om evidensbaserade riktlinjer för diagnostik kommer på plats, finns risk att det saknas förutsättningar för personalen att följa dessa om inte arbetsmiljön är tillräckligt bra. Här trodde gruppen som genomförde prioriteringen att arbetsmiljön har en stor betydelse för personalens förutsättningar att ställa rätt diagnos; viktigt att detta säkerställs i forskning så att det finns bra evidensbaserade underlag för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Gruppen framhöll att det är viktigt med resultat från studier för att kunna visa på arbetsmiljöns betydelse för en bra och säker vård.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning. 
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Se även specifik kunskapslucka om vårdpersonalens arbetsmiljö och prevention av förlossningsskador

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här