Samband mellan vårdpersonalens arbetsmiljö och förekomst av fysiska skador hos kvinnan efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Här framhöll gruppen som genomförde prioriteringen att en god arbetsmiljö för vårdpersonal är en grundförutsättning för att kunna ta till sig ny kunskap och forskningsresultat och ha utrymme att implementera dem. Gruppen ansåg också att detta är en förutsättning för att få vårdpersonal att stanna kvar i yrket, vilket är viktigt för utfallet av vården. Här lyftes argumentet att forskning är nödvändig för att kunna användas som underlag av beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Forskning kring detta ansågs även ha stor inverkan på alla övriga frågor. Ett exempel som diskuterades var att om arbetsmiljön inte är optimal för att hinna med rätt arbete för att motverka uppkomst av förlossningsskador hjälper det inte med erfarenhet hos vårdpersonal eller ökade utbildningsinsatser.

Läs rapporten

Vad finns?

Se även specifik lucka om diagnostik och vårdpersonalen arbetsmiljö

Se även specifik kunskapslucka om personaltäthetens betydelse för att minska risken för bristningar på ändtarmens ringmuskel hos kvinnor vid vaginal förlossning

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här