Diagnostik av fysiska skador hos könsstympade kvinnor efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik. Dessa kvinnor har ofta specifika skador som det krävs särskild kunskap om vid diagnostik. De har även redan genomgått ett trauma före förlossningen. Gruppen som gjorde prioriteringen framhöll risken att det inte kommer att göras forskning där könsstympade kvinnor inkluderas. Det kan därför behövas studier som enbart inkluderar könsstympade kvinnor, alternativt att de studeras i en egen grupp. Här togs också upp att könsstympade i vissa fall kan dra nytta av mer kunskap från studier av icke omskurna, men att deras underliv är annorlunda än icke omskurna kvinnors och att de får annorlunda bristningar och därför behöver studeras specifikt.

Läs rapporten

Se även specifik kunskapslucka om behandling av grad 3- och 4-bristningar hos könsstympade kvinnor

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här