Behandling av specifik skada på könsstympad vid vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:

Gruppen som gjorde prioriteringen ansåg att könsstympade är en viktig patientgrupp att inkludera i forskning. Denna grupp av kvinnor kan ha svårare att göra sin röst hörd i samhället varför det är särskilt viktigt att området lyfts fram ur ett jämlikhetsperspektiv. Arbetsgruppen ansåg att ökad kunskap generellt om insatser för förlossningsskadade även gynnar könsstympade kvinnor. Könsstympade kan dock ha problematik som är unik för dem vilket innebär att studier på prevention, diagnostik och behandling särskilt bör studera denna delpopulation.

Läs rapporten

Se även kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador samt lucka om behandling av grad 3–4-bristningar hos könsstympade kvinnor.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU Kartlägger. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Mer om kartläggningen

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Prioriterade forskningsområden inom prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador. Publicerad 2018-06-26.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 291. Läs rapporten

 

Diarienr:
Publicerad:
Reviderad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: