Behandling av skada orsakad av klipp (perineotomi/episiotomi) vid vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:

Gruppen som gjorde prioriteringen ville se mer forskning om behandling av skada orsakad av klipp. Klipp i mellangården är en metod som används av vården i preventivt syfte och gruppen ansåg att det då är särskilt problematiskt att man inte vet hur skador orsakade av klipp ska behandlas optimalt. Gruppen trodde också att andelen klipp eventuellt kommer att öka framöver.

 Läs rapporten

Vad finns?

Viss kunskap finns avseende jämförelse mellan snabbt resorberbara syntetiska suturer och standardresorberbara syntetiska suturer upp till 3 månader post partum (PP). Enligt metaanalyserna i en översikt var det ingen skillnad mellan dessa material på effektmåtten perineal smärta (<3 dagar till 3 månader PP) eller samlagssmärta (3 månader PP).

Viss kunskap finns avseende jämförelse mellan fortlöpande och kontinuerlig sutureringsteknik upp till 3 månader PP. Metaanalyserna i en översikt visar att det inte är någon skillnad mellan de olika teknikerna vad gäller effektmåttet re-suturering, långtidssmärta och samlagssmärta (3 mån PP), men kvinnor som sytts med fortlöpande suturer upplevde mindre korttidssmärta och behövde mindre smärtstillande preparat jämfört med de som sytts med enstaka suturer (0–10 dagar efter förlossning).

Övriga behandlingar och jämförelser är kunskapsluckor

Se även kunskapslucka om klipp vid icke instrumentell förlossning

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan: 

  • SBU Kartlägger. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Mer om kartläggningen

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Prioriterade forskningsområden inom prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador. Publicerad 2018-06-26.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 291. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Reviderad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: