Klipp jämfört med att inte klippa för prevention av fysiska skador hos kvinnan vid icke instrumentell vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen lyfte behovet av forskning om hur klipp jämfört med att inte klippa vid icke instrumentell förlossning påverkar förekomsten av förlossningsskador hos kvinnan. Det finns viss kunskap om att klipp vid instrumentell förlossning motverkar uppkomst av grad 3- eller 4-bristningar enligt SBU:s rapport om analsfinkterskador. Däremot är även själva klippet att betrakta som en förlossningsskada motsvarande grad 2-bristning. För denna fråga pågår just nu en stor RCT i Sverige avseende klipp vid förlossning med hjälp av sugklocka. Av den anledningen tyckte arbetsgruppen att framtida forskning bör fokuseras på icke instrumentella förlossningar och inte enbart ha uppkomst av grad 3- eller 4-bristningar som utfall utan även livskvalitet, smärta och biverkningar på lång sikt. Hur mår kvinnor på sikt som blivit klippta jämfört med om de fått en bristning?

Läs rapporten

Se även specifik kunskapslucka om klipp för att förhindra analsfinkterskador 

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här