Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktion

En systematisk översikt

SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget om arbetsmarknadsinsatser kan bidra till att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan komma i arbete. Rapporterna handlar om två grupper av vuxna personer: långtidssjukskrivna på grund av mild till måttlig depression, ångest eller reaktioner på svår stress respektive har varaktigt kommunalt försörjningsstöd. I denna rapport redovisas resultat för personer som är långvarigt sjukskrivna på grund av mild till måttlig depression, ångest eller reaktioner på svår stress.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) med involverad arbetsplats leder möjligen till ökad återgång i arbete på kort sikt1 för personer som är långvarigt sjukskrivna för depression, ångest eller reaktioner på svår stress, jämfört med sedvanlig insats eller ingen insats (låg tillförlitlighet).2
 • Beteendeterapi3 med involverad arbetsplats minskar möjligen upplevda symtom på depression på kort sikt för personer som är långvarigt sjukskrivna för depression, ångest eller reaktioner på svår stress, jämfört med sedvanlig insats (låg tillförlitlighet).
 • Teambaserat stöd med involverad arbetsplats leder möjligen till återgång i arbete på kort sikt, jämfört med sedvanlig insats (låg tillförlitlighet). Teambaserat stöd minskar möjligen också upplevdasymtom på depression på kort sikt, jämfört med sedvanlig insats (låg tillförlitlighet).
 • Det går inte att bedöma effekten av IPS4 -anpassade insatseråtergång i arbete.
 • Inga studier om effekter på återgång i arbete av insatser i form av utbildning, praktik eller lönebidrag till arbetsgivare har identifierats för personer som är långvarigt sjukskrivna för depression, ångest eller reaktioner på svår stress.

1. Med uppföljningstid på kort sikt avses tid upp till 12 månader, med lång sikt avses tid upp till 24 månader och med längre sikt avses uppföljning längre än 24 månader

2. Det är SBU:s nämnd som beslutar om slutsatserna. Det internationellt utarbetade systemet GRADE har använts för att bedöma graden av tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten (Faktaruta 1).

3. Med beteendeterapi avses här KBT eller ACT, Acceptance and Committment Therapy
4. IPS = Individual Placement and Support (svenska: Individanpassat stöd till arbete).

Citera denna rapport: 

SBU. Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktion: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 352. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/352.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Elisabeth Björk Brämberg, docent, Karolinska institutet
 • Peter Skogman Thoursie, professor, Stockholms universitet
 • Elisabeth Furberg, universitetslektor, Linköpings universitet
 • Per Johansson, professor, Uppsala universitet
 • Tapio Salonen, professor, Malmö universitet

Kansli

 • Elizabeth Åhsberg, projektledare
 • Gunilla Fahlström, bitr. projektledare
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist (till 2111030)
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist (från 211201)
 • Anna Ringborg, hälsoekonom
 • Emma Wernersson, projektadministratör
 • Elin Malmer, projektadministratör
 • Rebecca Silverstein, bitr. projektledare
 • Marit Eskel, bitr. projektledare
 • Sofia Tranæus, avdelningschef

Pressmeddelande

Arbetsmarknadsinsatserna som kan ge hjälp till jobb

Vilka arbetsmarknadsinsatser hjälper personer som inte kunnat jobba på länge att återgå till arbetslivet? Två nya SBU-rapporter sammanfattar befintlig forskning.

Läs pressmeddelande

Powerpointpresentation

Sidan publicerad