Vetenskaplig grund fundamentet för SBU:s nya strategi

Nu tar SBU sikte mot sin nya vision som lyfter vetenskapens betydelse för utvecklingen av hälsa och välfärd. Visionen genomsyrar SBU:s nya femåriga strategi, som utgår från myndighetens instruktion, och är vägledande för arbetet. Den tydliggör, tillsammans med verksamhetsmålen, vad myndigheten vill uppnå och bidrar med för att lösa utmaningar i samhället.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, gör oberoende vetenskapliga utvärderingar av metoder och insatser inom bland annat vård, omsorg och socialtjänst. Nu har SBU arbetat fram en strategi för åren 2024 – 2028 med en ny vision och fem övergripande verksamhetsmål.

Den nya visionen Vetenskaplig grund ger bättre hälsa och välfärd speglar den roll vetenskapliga underlag spelar inom samhällsutvecklingen i allmänhet och inom utvecklingen av myndighetens verksamhetsområden i synnerhet.

britta_bjorkholm250.jpg– Vår nya vision och strategi tar sikte på vikten av vetenskapligt underlag och vilken betydelse det har för att använda våra gemensamma resurser effektivt och där de gör mest nytta. Med stöd av detta kan SBU:s medarbetare tillsammans med övriga aktörer i kunskapsstyrningskedjan bidra till en mer jämlik vård, omsorg och socialtjänst, säger SBU:s generaldirektör Britta Björkholm.

Gemensam omvärldsspaning

SBU:s interna arbete med den nya strategin har varit ett bra tillfälle för gemensam omvärldsspaning, att identifiera behov hos uppdragsgivare och andra målgrupper samt att göra en plan för hur myndighetens arbete ska utvecklas framöver.

–  Att tydliggöra vår strategiska riktning och målbild för SBU ger oss tillfälle att stärka, se över och utveckla verksamheten genom att pröva nya vägar framåt. Genom att sträva mot vår nya vision kan vi bryta ner vårt arbete år för år och planera och prioritera de viktigaste aktiviteterna i verksamhetsplanen, säger Britta Björkholm.

Den nya strategin är också tänkt att vara ett stöd i myndighetens externa kommunikation.

– Att höja blicken och ta sikte längre fram än det närmaste året sätter våra uppdrag och vår verksamhet i ett större sammanhang och tydliggör vår roll inom våra verksamhetsområden både internt och externt. Det kan förhoppningsvis inspirera oss att utvecklas och bli ännu bättre!