SBU:s remissvar om ny socialtjänstlag

SBU har gett sina synpunkter på betänkandet från utredningen “Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag”.

SBU ser det som mycket positivt att socialtjänstens verksamhet alltmer ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. SBU ser också med gillande på förslaget om att kvaliteten i socialtjänstens verksamheter ska säkras fortlöpande genom ett uttryckligt krav på uppföljning.

SBU har även invändningar mot delar av betänkandet. Framför allt gäller det att förändringar i lagstiftningen inte ska få vara ambitionshöjande eller innebära ökade kostnader. Förslaget att socialtjänstens verksamhet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet innebär i sig en betydande och angelägen ambitionshöjning och SBU menar att detta kommer att kräva omfattande och särskilda satsningar.

Eftersom lagen om särskilt stöd och service, LSS, inte ingår i begreppet socialtjänst kommer personer som får LSS inte att inkluderas vilket är problematiskt ur ett uppföljnings- och forskningsperspektiv, menar SBU.

SBU har i remissvaret även gett olika exempel på hur SBU kan medverka till att stötta en kunskapsbaserad socialtjänst.

Läs hela remissvaret