SBU har lämnat synpunkter på utredning om samhällsvård för barn och unga

SBU har fått möjlighet att lämna ett remissvar på Socialdepartementets utredning ”För barn och unga i samhällsvård”. En övergripande kommentar är att de åtgärder och förslag som lyfts fram i utredningen i den mån det är möjligt ska utgå från bästa tillgängliga kunskap, där vetenskaplig kunskap är en central del.

Socialdepartementets utredning ”För barn och unga i samhällsvård” (SOU 2023:66) syftar till att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Förslagen som presenteras i utredningen utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker.

SBU har nu fått möjlighet att ge synpunkter på utredningen genom ett remissvar. För flera av förslagen i utredningen ser SBU en möjlighet att utvärdera vilket vetenskapligt stöd som finns för att därigenom ta mer kunskapsbaserade beslut. För andra förslag pågår det arbeten på SBU som kan vara vägledande för kunskapsbaserade arbetssätt, metoder och organisatoriska förutsättningar för barn och unga i samhällsvård.

Läs hela remissvaret på betänkandet För barn och unga i samhällsvård

Till Socialdepartementets utredning ”För barn och unga i samhällsvård” på Regeringskansliets webbplats