Fråga SBU:s upplysningstjänst

En resurs för dig som behöver beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och funktionshinderområdet

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Upplysningstjänsten är främst till för de som behöver ett beslutsunderlag – personer i ledande befattning, verksamhetschefer, sektionschefer och områdesansvariga – och deras utredare och rådgivare.

SBU:s upplysningstjänst kan behöva prioritera frågor som är mer akuta, angelägna eller av stort allmänintresse.

Läs mer om Upplysningstjänsten

Tidigare svar

Kontaktuppgifter

För att kunna besvara din fråga kommer vi att kontakta dig för att diskutera frågeställningen. Vi har oftast ett videomöte (teams, skype, zoom, facetime), men kan även diskutera frågan per telefon. 

När du skickat in formuläret kommer din frågeställning och dina kontaktuppgifter att registreras i SBU:s diarium. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Ställ din fråga

Upplysningstjänsten svarar på frågor av typen vilken sammanställd forskning som finns för en specifik behandling/insats, eller metod för diagnostik och bedömning. Metoden bör vara namngiven eller beskriven. Se gärna exempel på tidigare frågor:

Behandling av ätstörningar med virtual reality-teknik

Feedback informed treatment (FIT), en kontinuerlig uppföljning av personens syn på behandling

Frågeformulär Upplysningstjänsten