Fråga SBU:s upplysningstjänst

En resurs för dig som behöver beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Nya former för SBU:s upplysningstjänsts hantering av frågor inom socialtjänstens område pågår. SBU:s upplysningstjänst tar därför för närvarande enbart emot frågor inom hälso- och sjukvården.

SBU:s upplysningstjänst kan behöva prioritera frågor som är mer akuta, angelägna eller av stort allmänintresse.

Läs mer om Upplysningstjänsten

Tidigare svar

Kontaktuppgifter

För att kunna besvara din fråga kommer vi att kontakta dig för att diskutera frågeställningen. Vi behöver därför ett telefonnummer som går direkt till dig, där du kan nås under kontorstid.

När du skickat in formuläret kommer din frågeställning och dina kontaktuppgifter att registreras i SBU:s diarium Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Ställ din fråga här

Jag tillhör

Befattning

Befattning

Din fråga