Påverkar antalet preoperativa helkroppstvättar med klorhexidin, fyra procent, frekvensen av postoperativa sårinfektioner efter akut kirurgi?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-08-08.

Upplysningstjänstens svar

Postoperativa sårinfektioner är en mycket vanlig vårdrelaterad infektion. För att minska dessa rekommenderar Socialstyrelsen att patienter tvättar  hela kroppen med fyraprocentig klorhexidinlösning vid ett flertal tillfällen före kirurgiska ingrepp. Vid akut kirurgi, som t ex efter trauma, är frågan om preoperativ helkroppstvätt mer komplicerad eftersom fördröjd kirurgi kan innebära stora risker och/eller medföra smärtor och obehag för  patienten.

Upplysningstjänsten har inte funnit några systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier (RCT) som har utvärderat tvätt inför akut kirurgi.

Vi har funnit en systematisk litteraturöversikt som undersöker hur många tvättar som bör utföras för att minska postoperativa sårinfektioner eller bakteriemängdomkring såret. Den konstaterar att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att dra slutsatser om hur många tvättar som bör utföras. Översikten har dock stora brister.

Vi har också funnit en Cochranerapport som undersöker om preoperativ helkroppstvätt, oavsett antal tvättar och tidpunkt, har någon effekpå antalet postoperativa sårinfektioner. Översikten inkluderar sju RCT och över 10 000 patienter. Författarna drar slutsatsen att det inte finns stöd för att preoperativ helkroppstvätt minskar antalet postoperativa sårinfektioner.

Sammantaget saknas starkt stöd i litteraturen för att preoperativ helkroppstvätt med fyraprocentig klorhexidintvål ger minskat antal postoperativa sår- infektioner. Brister hos de utförda översikterna gör dock att det inte heller är möjligt att utesluta en sådan effekt. (Se kunskapslucka)

Identifierad litteratur

Systematiska litteraturöversikter

Webster, J. and S. Osborne (2007) Preoperative bathing or showering with skin antiseptics to prevent surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews,  DOI: 10.1002/14651858.CD004985.pub3.

Jakobsson, J., A. Perlkvist, and C. Wann-Hansson, Searching for Evidence Regarding Using Preoperative Disinfection Showers to Prevent Surgical Site Infections: A Systematic Review. Worldviews Evid Based Nurs, 2010.

Datum
2011-09-12

Programchef
Jan Liliemark

Projektledare
Jessica Dagerhamn
dagerhamn@sbu.se

Informationsspecialist
Sally Saad

Projektassistent
Madelene Lusth Sjöberg

Övriga medarbetare
Susanna Kjellander

Granskare
Göran Hedin, överläkare, klinisk mikrobiologi
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2011-09-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/hibiscrub

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning t o m 2011-08-08

Databaser

PubMed, Cochrane, CRD

Söktermer

(chlorhexidine) AND (preop*)( ("Preoperative Care"[Mesh] OR "Preoperative Period"[Mesh] OR preop*[Title/Abstract] OR  pre-op*[Title/Abstract]OR "Surgical Wound Infection" [Mesh] OR postop* [Title/Abstract] OR post-op* [Title/Abstract] OR surgical site infection [Title/Abstract] ) AND ("Chlorhexidine"[Mesh] OR "chlorhexidine gluconate, lidocaine drug combination" [Supplementary Concept] OR "Disinfectants" [Pharmacological Action] OR "chlorhexidine gluconate" [Supplementary Concept]OR chlorhexidine[Title/Abstract] OR "Anti-Infective Agents, Local"[Mesh] OR Hibiscrub [Title/Abstract)) AND ("randomized controlled trial"[Title/Abstract] OR "randomized controlled trial"[Publication Type] OR "random"[Title/Abstract] OR "randomly"[Title/Abstract] OR "randomised"[Title/Abstract] OR "randomized"[Title/Abstract] OR "review"[Publication Type] OR "systematic review"[Title/Abstract] OR systematic* [Title/Abstract] OR systematic[sb])

Sidan publicerad