Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta

En systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa och hälsoekonomiska aspekter

Rapporten är ett regeringsuppdrag. I uppdraget ingick att utvärdera metoder som kombinerar flera behandlingsmodaliteter, som tillsammans förväntas bidra till verktyg som hjälper individen att hantera och leva med smärta och till bättre hälsa. Det handlar om metoder som används för rehabilitering av mer komplicerade långvariga smärttillstånd när enskilda insatser inte längre räcker, och som i svensk vård skulle ha kunnat erbjudas inom ramen för multimodal rehabilitering. SBU publicerade år 2010 en rapport om rehabilitering vid långvarig smärta som innehöll en utvärdering av multimodal rehabilitering vid långvarig ryggsmärta och vid fibromyalgi. I den här rapporten har vi undersökt rehabilitering i en bredare patientgrupp av personer med långvarig smärta och utvidgat kraven på behandlingarna till att de också ska vara interdisciplinära, det vill säga att fler än en klinisk profession ska ha ingått i behandlingsteamet.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

  • Effekterna av multimodala och interdisciplinära behandlingar är jämförbara med andra interventioner – och de kan vara mer effektiva för att förbättra hälsoutfall hos personer med långvarig smärta (måttlig tillförlitlighet).
  • Det saknas ett tillräckligt tillförlitligt underlag för att beräkna kostnadseffektiviteten av multimodala och interdisciplinära behandlingar jämfört med andra interventioner.

Kommentar

I de studier som ingår i översikten har de patientgrupper som behandlats med en multimodal och interdisciplinär behandling förbättrats med tiden, från studiens inledning till minst sex månader efter avslutad behandling räknat. Om förbättringen är en effekt av interventionen eller om den har andra orsaker kan översikten dock inte svara på.

Även om vi inte har kunnat beräkna kostnadseffektiviteten för de multimodala och interdisciplinära behandlingarna jämfört med andra interventioner visar en kalkyl, baserad på hypotetiska effekter på livskvalitet, sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning, att den påverkas starkt av hur länge effekterna på sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning kan bibehållas.

Slutligen noterar vi att det inte är helt klart i vilken utsträckning deltagarna i studierna överensstämmer med de personer med långvarig smärta som kan bli aktuella för rehabilitering i svensk hälso- och sjukvård. Deltagarna har vanligen rekryterats utifrån kriteriet att de har levt med ett smärttillstånd under lång tid. I svensk hälso- och sjukvård har många patienter som deltar i rehabilitering mer komplicerade tillstånd, till exempel med uttalad samsjuklighet. Det medför att behovet av rehabiliteringsinsatser – och därmed också effekterna av olika insatser – kan skilja sig mellan delgrupper av personer med olika förutsättningar. För att undersöka det behövs studier som undersöker behandlingseffekterna i sådana delgrupper av smärtpatienter.

Till regeringens pressmeddelande om uppdraget

Citera denna rapport:

SBU. Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta: en systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa och hälsoekonomiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 341. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/341

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Rehab: Kombinerade insatser kan vara bättre vid långvarig smärta

Jämfört med andra insatser vid långvarig smärta, blir resultatet på sikt likvärdigt och eventuellt bättre när samordnade vårdteam med två eller fler kliniska professioner inriktar sig på både fysiska och psykosociala aspekter. Det gäller såväl själva smärtan som livskvalitet och fysisk, psykisk och social funktion. Det visar SBU:s nya utvärdering av befintlig forskning om så kallade komplexa interventioner.

Läs artikeln

Mer inom ämnet

Sidan publicerad