Åldersbedömning

Magnetkameraundersökning av tillväxtzonen i lårbenets nedre del (knät)

En systematisk översikt

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Sammanfattning

SBU identifierade tre studier som använde det klassificeringssystem som tillämpas vid åldersbedömning i asylärenden i Sverige idag. Studierna var för olika för att kunna sammanvägas.

Därför kunde inte SBU fastställa sensitiviteten, specificiteten, negativt prediktivt värde (NPV) eller positivt prediktivt värde (PPV) för MR-undersökning av tillväxtzonen i knät, för att avgöra om en person av manligt respektive kvinnligt kön är över eller under 18 år. Detta då dessa parametrar är helt beroende på åldersfördelningen i den population som testas.

Citera denna rapport:

SBU. Åldersbedömning – magnetkameraundersökning av tillväxtzonen i lårbenets nedre del (knät): en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 333_1. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/333_1

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Johan Bring, PhD, statistiker, Statisticon AB, Stockholm, Sverige
  • Jovanna Dahlgren, professor pediatrisk endokrinologi, Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning Göteborgs Universitet, Sverige
  • Lil-Sofie Ording Müller, MD, PhD, pediatrisk radiologi, Oslo University Hospital, Norge

SBU

  • Jenny Odeberg, projektledare, projektansvarig chef
  • Lisa Forsberg, biträdande projektledare
  • Jan Adolfsson, biträdande projektledare
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
  • Emma Wernersson, projektadministratör
  • Jessica Dagerhamn, projektdeltagare
Sidan publicerad