Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder

När en person söker asyl i Sverige, utan dokument som styrker personens ålder, utgör åldersbedömning en viktig process enligt gällande regler. Personer under 18 år är enligt FN:s barnkonvention berättigade till särskilda åtgärder och omsorg i samhället, såsom hälso- och sjukvård, tillgång till god man eller skolgång. Utöver det påverkar åldern även möjligheten för den asylsökande att få stanna i Sverige.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Hur ser den vetenskapliga litteraturen ut gällande tillförlitligheten av åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder?

Sammanfattning Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några systematiska översikter eller primärstudier som kan ge tillförlitliga svar om träffsäkerheten för åldersbedömning med icke-radiologiska bedömningsmetoder. Generellt påpekas i litteraturen att variationen mellan individer är för stor för att åldersbedömning utifrån fysik (pubertet, längd etc) ska vara tillförlitligt. Några studier avseende psykosocial bedömning av ålder har inte heller identifierats.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan. I svaret redovisas därför endast enskilda författares egna slutsatser.

Referenser

 1. Förenta nationerna (FN). Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter. 1989.
 2. Migrationsverket. Bedömning av din ålder som en del av din identitet. Sidan senast uppdaterad: 2015-11-11.
 3. Hjern A, Ascher A. Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn. Medicinska metoder håller inte måttet – psykosocial bedömning bör prövas. Läkartidningen. 2015;112:DRFZ.
 4. Socialstyrelsen. Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 2012-06-26. Dnr 31156/2011. Artikelnummer: 2012-6-54.
 5. Dahl AS. Läkaresällskapet vill att medicinsk åldersbedömning av barn ses över. 2015-11-25. Läkartidningen. 2015;112:DTM9.
 6. Svenska Läkaresällskapet. I debatten: Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn.
 7. Smith T, Brownlees L. Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography. A discussion paper. UNICEF. 2011.
 8. Marshall WA, Tanner JM. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969;44:291-303.
 9. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 1970;45:13-23.
 10. Svenska Barnläkarföreningen. Medicinsk åldersbedömning av barn i övre tonåren – instruktioner för barnläkarundersökning. 2014-01-16.
 11. Garamendi PM, Landa MI, Ballesteros J, Solano MA. Reliability of the methods applied to assess age minority in living subjects around 18 years old. A survey on a Moroccan origin population. Forensic Sci Int 2005;154:3-12.
 12. Aynsley-Green A, Cole TJ, Crawley H, Lessof N, Boag LR, Wallace RM. Medical, statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young people subject to immigration control. Br Med Bull 2012;102:17-42.
 13. Santoro V, De Donno A, Marrone M, Campobasso CP, Introna F. Forensic age estimation of living individuals: a retrospective analysis. Forensic Sci Int 2009;193:129.e1-4.
 14. Australian Human Rights Commission. An age of uncertainty. Inquiry into the treatment of individuals suspected of people smuggling offences who say that they are children (2012).
 15. Association of Directors of Children's Services (ADCS). Age assessment guidance. Guidance to assist social workers and their managers in undertaking age assessments in England. October 2015.

Till Socialstyrelsens rapport

Icke-radiologiska bedömningsmetoder

Alla metoder som inte inkluderar någon form av radiologisk undersökning, t ex undersökning av längd, pubertetsbedömning, psykosociala bedömningsmetoder etc

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn, Laura Lintamo och Jan Liliemark, SBU.

Sidan publicerad