Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott

En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Det går inte att säkert avgöra vilka metoder i öppenvård som ger bäst resultat för unga som begått brott. Det visar SBU:s systematiska forskningsöversikt av psykosociala insatser för att förebygga återfall i brott bland unga i åldern 12–17 år.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

SBU har gjort en syste­matisk ­översikt av psyko­sociala öppen­vårds­insatser för att före­bygga återfall i brott bland ung­domar som är 12–17 år. Syftet har varit att ta fram ett veten­skapligt underlag för kom­mande kunskaps­stöd från Socialstyrelsen. SBU:s slutsatser är följande:

 • Utifrån de granskade studierna går det inte att avgöra vilka specifika psyko­sociala öppen­vårds­insatser som är mer effek­tiva än det de jämförts med när det gäller åter­fall i brott de följande åren (i genom­snitt två år).
 • Att det saknas säker kunskap om vilka effekter som olika specifika psyko­sociala öppen­vårds­insatser kan ha på ungdomars återfall i brott innebär inte att social­tjänsten och barn- och ungdoms­psykiatrin per auto­matik ska sluta att använda dem. Det kan även anses som etiskt proble­matiskt att avstå från insatser som teore­tiskt skulle kunna före­bygga brott, och som upplevs fungera väl av verk­samheter och klienter.
 • SBU:s praxis­under­sökning visar att svensk social­tjänst och barn- och ungdoms­psykiatri använder ett stort antal öppen­vårds­insatser för unga som begått brott. Många av insat­serna saknar manual och har inte utvärde­rats i fråga om att förhindra nya brott.

Citera denna rapport:

SBU. Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott: en systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Utvärderar 308. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/308

Pressmeddelande

Psykosociala insatser i öppenvården för att förebygga ungas brott: Oklart vilka som fungerar bäst

Det går inte att säkert avgöra vilka metoder i öppenvård som ger bäst resultat för unga som begått brott. Det visar SBU:s systematiska forskningsöversikt av psykosociala insatser för att förebygga återfall i brott bland unga i åldern 12–17 år.

Läs pressmeddelandet

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Cecilia Andrée Löfholm, Statens institutionsstyrelse (SiS), Stockholm 
 • Niklas Långström, Karolinska institutet, Rättsmedicinalverket (t.o.m. 2019-03-31), Stockholm
 • Therése Skoog, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
 • Tina Olsson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Pia Nykänen (etik), Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

SBU

 • Lina Leander, projektledare
 • Agneta Brolund, informationsspecialist
 • Jien Long, hälsoekonom (t.o.m. 2019-10-31)
 • Kerstin Mothander, assistent
 • Anna Ringborg, hälsoekonom
 • Knut Sundell, biträdande projektledare
 • Anneth Syversson, projektadministratör

Externa granskare

SBU anlitar externa granskare av sina rapporter. Dessa har kommit med värdefulla kommentarer, som i hög grad bidragit till att förbättra rapporten. I slutversionen av rapporten har SBU dock inte kunnat tillgodose alla ändrings- eller tilläggsförslag från de externa granskarna, bland annat därför att de inte alltid varit samstämmiga. De externa granskarna står därför inte nödvändigtvis bakom samtliga slutsatser eller andra texter i rapporten.

Externa granskare

 • Clara Hellner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet samt Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Henrik Andershed, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
 • Lars Hultkrantz, Handelshögskolan vid Örebro universitet

 

Innehållsdeklaration

Den här publikationen är av typen SBU Utvärderar

 • Strukturerad litteratursökning ✓
 • Strukturerad och uttömmande litteratursökning ✓
 • Granskning av studiernas relevans ✓
 • Bedömning av risk för snedvridning ✓
 • Sammanvägning av resultaten ✓
 • Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten bedömd av SBU ✓
 • Tillförlitligheten i de sammanvägda resultaten bedömd av annan aktör än SBU
 • Granskning av andras systematiska översikter ✓
 • Prioritering utförd med hjälp av konsensus
 • Medverkan av ämnessakkunniga ✓
 • Patient- eller brukarmedverkan
 • Etiska och sociala aspekter ingår ✓
 • Ekonomiska aspekter ingår ✓
 • Granskning utförd av externa ämnessakkunniga ✓
 • Granskning utförd av SBU:s kvalitetsgrupp ✓
 • Granskning utförd av SBU:s vetenskapliga råd ✓
 • Slutsatser godkända av SBU:s nämnd ✓

 

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Unga: Ovisst hur öppenvården bäst hindrar nya ungdomsbrott

Det går inte att avgöra vilka specifika psykosociala öppenvårdsinsatser som bäst förebygger tonåringars återfall i brott. Studierna som har följt den här gruppen är antingen för få eller för spretiga, och resultaten blir därmed alltför osäkra. Att det saknas säkra svar är dock inte skäl för att avstå från befintliga insatser som upplevs fungera väl, framhåller SBU i rapporten. Däremot finns det anledning att tätt följa varje individ och att anpassa insatserna efter nuläget.

Läs artikeln

Presentation av rapporten (powerpoint)

Sidan publicerad