Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen

Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Kartläggningen redovisar det veten­skapliga kunskaps­läget om äldre­omsorg. Det görs utifrån syste­matiska över­sikter som under­söker bedöm­ning (utred­ning och upp­följ­ning) respektive insatser till äldre personer eller deras anhöriga. De studerade bedöm­ningarna och insat­serna genom­förs, eller kan genom­föras i eller på upp­drag av kommunal äldre­omsorg inom social­tjänst­lagens ram. Insatser som rör fall­preven­tion, rehabi­li­tering och fysisk träning för äldre personer ingår inte. I rappor­ten beskrivs innehållet i över­sikterna kortfattat.

Citera denna rapport:

SBU. Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen. Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 306. ISBN 978-91-88437-48-8.

Publikationstyp
Evidensläge
Typ av primärforskning som ingår i de systematiska översikterna
Studier med kvantitativ forskningsmetodik Studier med kvalitativ forskningsmetodik
Domän
Behovsbedömning och uppföljning för äldre personer
Behovsbedömning och uppföljning för anhöriga
Insatser för att stödja kvarboende för äldre personer
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder (enbart ordinärt boende)
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder (enbart särskilt boende)
Upprätthållande och stimulerande arbetssätt och metoder (både ordinärt och särskilt boende)
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
5
Systematiska översikter av låg kvalitet
Hemtjänst som insats
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
Särskilt boende som insats
6
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
Insatser avseende våld
4
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Effekten av vissa hjälpmedel inom kommunikation och kognitiv förmåga
2
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
2
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
Stöd och råd samt information
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Integrerade insatser samt samverkan eller informationsöverföring inom socialtjänst eller mellan socialtjänst och andra verksamheter under ledning av socialtjänst
1
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
3
Systematiska översikter av låg kvalitet
Anhörigstöd och familjerorienterat arbete
4
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
6
3
Systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet
1
Systematiska översikter av låg kvalitet
Siffran i symbolen visar antal systematiska översikter. Samma systematiska översikt kan förekomma på flera ställen. Klicka på symbolerna för att se vilka systematiska översikter som ingår samt länkar till respektive översikt. Du kan filtrera vilka systematiska översikter som visas ut genom att justera i menyn ovan tabellen

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen

Det behövs fler välgjorda forskningsöversikter om äldreomsorg. Efter sökning i tolv forskningsdatabaser och bedömning av översikternas kvalitet återstod bara 111 som höll måttet.

Läs artikeln
Sidan publicerad