Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen

Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Kartläggningen redovisar det veten­skapliga kunskaps­läget om äldre­omsorg. Det görs utifrån syste­matiska över­sikter som under­söker bedöm­ning (utred­ning och upp­följ­ning) respektive insatser till äldre personer eller deras anhöriga. De studerade bedöm­ningarna och insat­serna genom­förs, eller kan genom­föras i eller på upp­drag av kommunal äldre­omsorg inom social­tjänst­lagens ram. Insatser som rör fall­preven­tion, rehabi­li­tering och fysisk träning för äldre personer ingår inte. I rappor­ten beskrivs innehållet i över­sikterna kortfattat.

Citera denna rapport:

SBU. Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen. Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 306. ISBN 978-91-88437-48-8.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen

Det behövs fler välgjorda forskningsöversikter om äldreomsorg. Efter sökning i tolv forskningsdatabaser och bedömning av översikternas kvalitet återstod bara 111 som höll måttet.

Läs artikeln
Sidan publicerad