Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa

En kartläggning av systematiska översikter

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Vad tillför denna kartläggning?

  • För äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa finns det översikter som visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamhet men evidensläget är svagt. Kunskapsluckor finns för domänerna livskvalitet, ADL-förmåga (Aktiviteter i det Dagliga Livet), kognition, självständighet samt användbarhet av tekniken. Rapporten är ett kunskapsunderlag och ska inte ses som någon rekommendation.

Bakgrund

Välfärdsteknik inrymmer digitala verktyg som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan fungera som ett hjälpmedel för den enskilde och utgörs av medicintekniska produkter alternativt konsumentprodukter vilka kan köpas i öppna handeln. Välfärdsteknik antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande, även för åldrandeprocesser som sker genom hela livet och ter sig olika för varje individ.

Syfte

Syftet med SBU:s rapport är att kartlägga vetenskaplig kunskap samt vetenskapliga kunskapsluckor. Detta baseras på systematiska översikter som undersökt effekter, upplevelser eller erfarenheter av digitala verktyg som social stimulans för att minska eller förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer.

Metod

En systematisk kartläggning innebär att frågeställningen och domäner identifieras. Dessa ligger sedan till grund för en systematisk litteratursökning. Efter litteratursökningen identifieras, relevans- och kvalitetsbedöms systematiska översikter och slutligen sammanställs resultaten i de inkluderade systematiska översikterna. Kartläggningen inkluderar ingen kvalitetsbedömning av de studier som ingår i de systematiska översikterna. Denna kartläggning utgår från sju översikter av medelhög kvalitet från åren 2012 till 2017 och presenterar data från både kvantitativ och kvalitativ forskningsdesign. I kartläggningen görs ingen evidensgradering. Mer detaljerad information kring metod samt avgränsningar finns i rapporten.

Huvudresultat

I kartläggningen ingår sju systematiska översikter av medelhög kvalitet som visar på kunskap eller kunskapsluckor inom de identifierade domänerna.

Domän Kunskap finns Vetenskapliga kunskapsluckor
Ensamhet  
Social isolering  
Social interaktion eller socialt stöd  
Delaktighet,samhörighet eller social inkludering  
Självkänsla och egenmakt  
Depression  
Kognition   Bristfälligt underlag
Livskvalitet, livstillfredsställelse eller välbefinnande   Bristfälligt underlag
Fysisk hälsa eller fysisk aktivitet   
ADL-förmåga   Översikter saknas
Självständighet   Översikter saknas
Användbarhet   Bristfälligt underlag
Säkerhet eller risk   

Etiska aspekter

Etiska aspekter utifrån den välfärdsteknik som är i fokus här har inte tagits upp i översikterna, men diskuteras i kartläggningen. En aspekt är det faktum att människor har olika möjligheter att ta till sig teknik, något som kan leda till ojämlikhet. Emellertid kan tekniken medföra positiva effekter på personers autonomi i termer av beslutsförmåga, det vill säga utöver självständighet. En baksida med internet är de risker som kan vara kopplade till bristande kunskap och medvetenhet om vilka sammanhang man deltar i, till exempel risk för att bli lurad eller utnyttjad.

Bilagor

Bilaga 2 Sökstrategier

Bilaga 3 Översikter med låg metodologisk kvalitet

Bilaga 4 Exkluderade översiker

Citera denna rapport:
SBU. Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa. En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 268. ISBN 978-91-88437-09-9.

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Ellinor Larsson, legitimerad arbetsterapeut, medicine doktor arbetsterapi, verksamhetsutvecklare, Luleå kommun
  • Sofi Fristedt, legitimerad arbetsterapeut, filosofie doktor, lektor, Jönköping University, Hälsohögskolan

SBU

  • Gunilla Fahlström, projektledare
  • Göran Bertilsson, biträdande projektledare
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Digital teknik för psykiskt sköra äldre

Det är möjligt, men inte säkert, att psykiskt sköra äldre kan bli mindre isolerade om de får lära sig använda digitala verktyg och internet. SBU efterlyser bättre kunskap om effekterna.

Läs artikeln

Lyssna till podd

Projektledare Gunilla Fahlström berättar om SBU:s rapport i Socialstyrelsens podd På djupet avsnitt 57, Om digitalt utanförskap hos äldre.

Mer inom ämnet

SBU:s kartläggning lämnas nu vidare till Folkhälsomyndigheten

Underlaget kommer att ingå i ett kunskapsstöd som kan användas praktiskt, exempelvis av landets kommuner. Läs mer om projektet här

Sidan publicerad