Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Slutsatser

Vid rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer med hjälp av interdisciplinära team är slutsatserna följande:

 • Vid rehabilitering av äldre patienter efter operation av höftfraktur ger interdisciplinära team bättre aktivitets- och funktionsförmåga än konventionell rehabilitering. Detsamma gäller förflyttningsförmåga. Det saknas underlag för att lyfta fram något specifikt interdisciplinärt program som är bättre än något annat.
 • Möjligheten att bo i eget hem efter utskrivning påverkas inte av om det är ett interdisciplinära team som ansvarar för rehabiliteringen. Inte heller överlevnaden påverkas.
 • Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten på instrumentell ADL, livskvalitet, kognitiv funktion, depression, komplikationer, kostnadseffektivitet samt konsekvenser för närstående.
Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2015-01-29
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 235
https://www.sbu.se/235

Pressmeddelande

Bättre återhämtning efter stroke och höftfraktur genom strukturerat teamarbete i vården

Två SBU-rapporter ger samstämmiga resultat. Äldre personer som har fått en stroke eller en höftfraktur har bäst chanser att återgå till ett aktivt liv om vården är organiserad i team som arbetar över yrkesgränserna.

Läs pressmeddelandet

Tre frågor till Karl-Göran Thorngren, professor och ordförande för rapporten

Vilken är den viktigaste slutsatsen i rapporten?

Att interdisciplinär teamsamverkan mellan olika yrkesgrupper ger patienter med höftfraktur bättre förmåga att klara vardagsaktiviteter och bättre gångförmåga redan tidigt under rehabiliteringen.

Vad hoppas du ska hända inom vården?

Att på de vårdavdelningar där patienterna vårdas och rehabiliteras direkt efter operationen startas interdisciplinär samverkan. Detta innebär organiserad regelbunden teamsamverkan mellan ortoped, geriatriker, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor för bedömning, vårdplanering och behandling. Att dessutom det ges strukturerad rehabilitering efter utskrivningen från akutkliniken och uppföljning av resultatet.

Var det något resultat du själv blev överraskad av i rapporten?

Att det finns så få randomiserade studier på området och att de är så olika upplagda. Dock tycks de komponenter som är gemensamma för programmen ge samma positiva resultat genom ökat engagemang.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Karl-Göran Thorngren (ordförande)
 • Ami Hommel
 • Peter Nordström
 • Lena Zidén

SBU

 • Sten Anttila (projektledare)
 • Emelie Heintz (hälsoekonom)
 • Jenny Odeberg (biträdande projektledare)
 • Hanna Olofsson (informationsspecialist)
 • Anneth Syversson (projektadministratör)
Sidan publicerad