Läkemedel för att förebygga och behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om läkemedel för att förebygga och behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2019_10 Diarienr: SBU 2019/517 https://www.sbu.se/2019_10

Liknande publikationer

SBU:s sammanfattning

NICE-rapporten visar att det är möjligt att behandling med SSRI-läkemedel (sertralin, flouxetin och paroxetin) minskar symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ökar antalet personer som tillfrisknar jämfört med placebo efter 8–13 veckors behandling. Det går däremot inte att bedöma om man kan förebygga PTSD med läkemedel. Många läkemedel och läkemedelsklasser har studerats som förebyggande behandling samt behandling vid diagnostiserad PTSD, exempelvis andra antidepressiva, antiepileptiska, antipsykotiska och anxiolytiska läkemedel. De flesta studier är dock små med låg kvalitet och det är oftast bara en studie per läkemedel, vilket gör att man inte kan dra några säkra slutsatser om vilka effekter andra läkemedel än SSRI har.

SBU:s kommentarer

  • Behandling med SSRI-läkemedel (sertralin, paroxetin och fluoxetin) gjorde att fler personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) gick i remission efter 8–12 veckors behandling, från 19,2 procent till 29,8 procent (cirka 1 av 10 tillfrisknar efter avslutad behandling). Klinikerskattningar och patientskattningar av PTSD-symtom visade ungefär likadana effektstorlekar. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och ångest rekommenderas i första hand psykologiska behandlingsmetoder vid PTSD (prio 3) [2]. Läkemedelsbehandling med SSRI-läkemedel har prio 5.
  • Doserna i studierna av SSRI-läkemedlen överensstämmer med de svenska rekommenderade doserna för att behandla depression och ångestsyndrom, inklusive PTSD. Paroxetin och sertralin har PTSD som godkänd behandlingsindikation.
  • PTSD är ett komplext tillstånd med många olika symtom och svårighetsgrader vid till exempel komplexa, upprepade trauman (se Faktaruta 1). Det behövs mer forskning för att få en djupare kunskap om vilka effekter SSRI-läkemedel har, framför allt på längre sikt (över ett år). Det behövs även studier som jämför SSRI-läkemedel med psykologisk behandling samt som tillägg vid psykologisk behandling eller när psykologisk behandling inte har haft effekt för att tydliggöra läkemedlens plats i behandlingen av PTSD.
  • Bensodiazepiner och andra anxiolytiska läkemedel har endast studerats i liten omfattning vid PTSD och man kan därför inte dra några säkra slutsatser om deras effekter.

Kommenterad översikt

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Post-­traumatic stress disorder: [A] Evidence reviews for pharmac­ological interventions for the preven­tion and treatment of PTSD in adults. NICE guideline NG116 Evidence reviews.

Sidan publicerad