Vetenskap & Praxis

Positivt att sköta grönt inne på äldreboende

En brittisk översikt som SBU har granskat pekar på fördelar.

Äldre i särskilda boenden kan ha sämre tillgång till natur på grund av nedsatt rörlighet, personalbrist och oro för personlig säkerhet. Det har föreslagits att naturupplevelser inomhus, som odling, växtskötsel och akvarier, kan ge viss naturkontakt för personer som inte kommer ut i naturen.

SBU har granskat en välgjord* systematisk översikt inom området som tyder på att insatser för naturupplevelser i inom­husmiljö kan påverka de boendes psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. De insatser som har studerats gäller dels naturrelaterade aktiviteter (som odlingsarbete och växtskötsel), dels passiva upplevelser (som inredning med levande växter och fototapeter med växtlighet).

Sådana insatser som aktiverar de boende verkar öka deras psykiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. Det visar studier där risken för snedvridning är som mest medelhög, enligt översikten. Effekterna på funktion, fysiologi och demensrelaterade mått är mer blandade, med vissa positiva effekter av trädgårds- och trädgårdsodlingsprogram, fiskakvarium, naturfilm och virtual reality. Beträffande passiva upplevelser ses inte samma resultat.

Enligt författarna bör aktiviteter pågå minst fem veckor, genomföras i grupp, innehålla inlärningstillfällen samt ge de boende ansvar för odling.

SBU kommenterar att resultaten bedöms vara överförbara till svenska förhållanden. De flesta studier som ingår genomfördes under 2010-talet. Insatserna bedöms inte kräva stora resurser eller ha tydliga negativa effekter. (RL)

Om kommentaren

Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden... SBU, 2022. Proj led SBU: Knut Sundell och Gunilla Fahlström, registrator@sbu.se. Granskare: doc Anna María Pálsdóttir, Sv lantbruksuniv, Alnarp; doc Lena Dahlberg, Högsk i Dalarna & Karolinska inst, Sthlm.

Kommenterad översikt: Yeo NL, et al. Indoor nature... Gerontologist 2020;60(3):e184-e99.

Fullständig kommentar: www.sbu.se/2022_01

* SBU har bedömt risken för snedvridning i själva över­sikten men inte i de enskilda studierna som ingår.