Vetenskap & Praxis

Systematisk översikt: sex steg i arbetet

Steg 1: Formulera en tydlig fråga enligt PICO-formatet (P – population/problem), den kategori av patienter/brukare/klienter som man är intresserad av; (I – intervention) den insats/metod/behandling som testas; (C – control/comparison) – detalternativ man jämför med; (O – outcome) utfall eller effekt av intresse,samt hur detta mäts.

Steg 2: Gör strukturerad litteratursökning. Sök i flera databaser utifrån PICO. I detta skede viktigt att inte missa något – ha en uttömmande ansats.

Steg 3: Gallra de vetenskapliga artiklarna efter relevans. Läs alla artikelsammanfattningar och välj artiklar som belyser frågan i steg 1.

Steg 4: Kvalitetsgranska och sovra bland studierna. Arbeta i par, använd mallar som stöd, och sortera bort resultat med allvarliga svagheter, det vill säga hög risk för systematiska fel och snedvridna resultat (bias). Risken för bias kan vara olika stor hos olika utfall i en och samma studie.

Steg 5: Väg samman resultat av studier som klarat både relevansgallring och kvalitetsgranskning. Sammanvägning görs för varje utfall. Ger olika studier snarlika resultat eller inte?

Steg 6: Evidensgradera resultatet. Bedöm dess tillförlitlighet enligt något vedertaget system som GRADE. Fyndet att den ena insatsen sammantaget ger genomsnittligt större effekt än den andra kan vara mer eller mindre tillförlitligt.


Källa: www.sbu.se/metodbok