Vetenskap & Praxis

Evidens har kartlagts inom hela tandvården

SBU har identifierat och granskat tusentals systematiska översikter inom tandvården. I en stor klickbar tabell, en ”evidenskarta”, kan praktiker, forskare och forskningsfinansiärer hitta välgjorda översikter och se på vilka områden sådana saknas.

Totalt sedan år 1999 har nära 3000 systematiska översikter identifierats inom de olika tandvårdsområdena, varav cirka 1300 bedöms ha låg eller måttlig risk för snedvridning, bias, på övergripande nivå. Inom vissa områden, som dentala implantat och käkkirurgi, finns betydligt fler översikter än inom exempelvis odontologisk radiologi och pedodonti.

De flesta av översikterna gäller behandling. Färre handlar om diagnostik och prevention. Andelen översikter med låg eller måttlig risk för bias varierar mellan områdena, se tabell.

Tabellen visar Totalt antal relevanta systematiska översikter inom olika tandvårdsområden sedan 1999, samt antalet översikter som på övergripande nivå har bedömts ha låg eller måttlig risk för bias.

Tabell. Totalt antal relevanta systematiska översikter inom olika tandvårdsområden sedan 1999, samt antalet översikter som på övergripande nivå har bedömts ha låg eller måttlig risk för bias.

Projektet har omfattat litteratursökning, relevansgallring, ämnesindelning och granskning av övergripande risk för bias på grund av metodologiska brister. Resultatet redovisas på sbu.se som en stor klickbar tabell, indelad efter tandvårdens nio specialistområden samt kariologi och dentala implantat. Översikter som kan ha missat relevanta studier eller som inte har kvalitetsgranskat ingående studier bedöms ha hög risk för bias.

SBU har däremot inte gjort någon egen bedömning av risken för bias i de många enskilda studier som ingår i översikterna. SBU har inte heller bedömt vilka översikter som kan vara föråldrade, och återger inte slutsatserna.

Om rapporten

SBU. Kartläggning av metoder för tandvården. Stockholm: SBU, 2021. SBU-rapport nr 321. Projektledare SBU: Helena.Domeij@sbu.se Fullständig rapport med sammanfattning finns på www.sbu.se/321

Risken för snedvridning

De systematiska översikterna som kartlades skulle uppfylla tre kriterier för att anses ha låg eller måttlig risk för snedvridning (bias) på övergripande nivå. Författarna skulle ha:

  • sökt litteratur på ett sådant sätt att de relevanta studierna bör fångas upp och redovisat sökningen så tydligt att den kan upprepas
  • bedömt varje studies relevans med hjälp av minst två personer oberoende av varandra
  • bedömt risken för bias i studierna med hjälp av minst två personer oberoende av varandra samt tydligt redovisat bedömningen och dess betydelse för översiktens slutsats.

Bedömningen gjordes med stöd av en mall som bygger på frågorna i AMSTAR (Shea BJ, et al. External validation of a measurement tool to assess systematic reviews, AMSTAR. PLoS ONE 2007;2:e1350).