Vetenskap & Praxis

Tobaksrökning – vanligare bland personer som vejpat eller snusat

Personer som snusar eller använder e-cigaretter (vejpar) börjar med tiden oftare röka tobak än personer som inte använder sådana produkter. Men det går inte att avgöra om det ena orsakar det andra eller om kopplingen beror på bakomliggande orsaker. Det går inte heller att avgöra om personer som redan röker tobak ändrar sina rökvanor ifall de också börjar vejpa eller snusa. Det visar SBU:s översikt av studier av hur olika tobaksprodukter används.

De flesta som röker tobak har inte använt snus eller e-cigaretter innan de började. Men bland användare av e-cigaretter är det troligen fler som efter hand börjar röka tobak än bland icke-användare. Sambandet är ganska säkert för personer under 18 år – men det finns en del belägg, om än med låg tillförlitlighet, för att det även gäller vuxna.

Även bland personer som snusar är det möjligt att fler efter hand börjar med tobaksrökning, än bland dem som inte snusar. Också detta resultat är mer osäkert – tillförlitligheten är låg.

Syftet med SBU:s systematiska översikt, som gjordes på förfrågan av Folkhälsomyndigheten, var att undersöka hur vanor och beteenden utvecklas över tid – inte att studera skillnader i hälsorisker. Rapporten bygger på 73 artiklar, varav 65 kohortstudier och åtta randomiserade studier. Därutöver fanns 27 studier som inte togs med eftersom risken för snedvridna resultat enligt gängse kriterier bedömdes som hög.

Sammantaget visar alltså studierna att samband med tobaksrökning finns, och resultatet är säkrare för e-cigaretter än för snus. Däremot, framhåller SBU, går det inte att utifrån dessa studier avgöra hur starka sambanden är eller hur eventuella orsaksförhållanden ser ut. Huruvida kopplingarna är orsakssamband eller om beteendena hänger ihop på grund av gemensamma bakomliggande faktorer är inte vetenskapligt fastställt.

Det går inte heller att slå fast om personer som redan röker tobak, och som börjar använda snus eller e-cigaretter, också ändrar sina rökvanor. I fråga om snus är det vetenskapliga underlaget för litet, och i fråga om e-cigaretter spretar forskningsresultaten alltför mycket.

I det pågående kunskapspusslet av djurstudier, studier av mekanismer samt epidemiologiska och kliniska studier bidrar SBU:s översikt med en ny pusselbit men inget slutgiltigt svar.

Medan det pågår mycket forskning om e-cigaretter, finns det färre långtidsstudier av inverkan av snusanvändning på bland annat tobaksrökning. Nya och välgjorda studier skulle kunna förändra helhetsbilden, enligt rapporten. [RL]

Om rapporten

Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. En systematisk översikt. SBU, 2020. SBU-rapport nr 312.
Projektledare SBU: Lotta.Ryk@sbu.se
Fullständig rapport med sammanfattning finns på www.sbu.se/312