Är vakuumassisterad sårbehandling bättre än standardbehandling vid svårläkta sår?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Se svaret som en artikel i Läkartidningen

År 2011 publicerade SBU Alert, i samarbete med VG-regionens HTA-centrum, en mer utförlig rapport om vakuumassisterad sårbehandling. Läs den här

Bakgrund

Vakuumassisterad sårbehandling (Topical Negative Pressure, TNP) har utvecklats för behandling av akuta eller postoperativa stora, öppna sår. Metoden innebär att en måttanpassad svamp eller gasväv placeras i såret. Denna kopplas med hjälp av en slang till en pump för att skapa ett undertryck i såret och detta ska därigenom påskynda läkningen. Metoden har under senare år även börjat användas för behandling av svårläkta sår, så kallade hard-to-heal ulcers, dvs sår som inte läker vid standardbehandling. Svaret nedan avser endast TNP-behandling vid svårläkta sår. Hälsoekonomiska aspekter ingår inte.

Resultat

Upplysningstjänsten fann åtta HTA-rapporteroch sju systematiska översikter om TNP-behandling av svårläkta sår (trycksår, bensår av olika genes och diabetiska fotsår). Översikterna inkluderade randomiserade kontrollerade studier som jämförde TNP-behandling med placebo- eller standardbehandling.

Översikternas författare bedömer att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna förorda TNP-behandling framför standardbehandling av svårläkta sår.

Fem av sju randomiserade kontrollerade studier visade signifikant bättre sårläkning (mätt som grad av, hastighet för eller tid till läkning) för TNP-behandling jämfört med placebo eller standardbehandling. Men författarna till översikterna påpekar ett antal metodproblem i studierna och resultaten måste därför tolkas med försiktighet. Det finns även risk för publikationsbias.

TNP-behandling av svårläkta sår är en metod under utveckling. Tidigare resultat från studier av akuta eller post-operativa stora, öppna sår kan inte överföras på andra typer av sår. I Sverige används idag TNP-system från ett flertal olika tillverkare. Alla publicerade randomiserade kontrollerade studier har dock undersökt effekten av VAC-terapi från företaget KCI.

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Kunskapsunderlaget är inte tillräckligt för att förorda TNP-behandling framför standardbehandling av svårläkta sår. Flera randomiserade kontrollerade studier som rapporterar bättre resultat av TNP-behandling har stora metodproblem. För att kunna dra säkra slutsatser om metodens effektivitet behövs välgjorda randomiserade kontrollerade studier av TNP-behandling av svårläkta sår och fler studier som jämför TNP med kliniskt verksamma behandlingar.

SBU:s upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Detta är ett svar från SBU:s upplysningstjänst 2009-09-08. Nya studier kan ha tillkommit efter detta datum.

Identifierade studier

HTA-rapporter och systematiska översikter

 • Ubbink DT, Westerbos SJ, Evans D, Land L, Vermeulen H. Topical negative pressure for treating chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2008:CD001898.
 • Costa V, Brophy J, McGregor M, (MUHC) TAUTotMUHC. Vacuum assisted wound closure therapy(V.A.C.®) 2005.
 • Fisher A, Brady B. Vacuum assisted wound closure therapy. Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA). 2003.
 • Higgins S. The effectiveness of vacuum assisted closure in wound healing (The Centre for Clinical Effectiveness), Available: http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce 2003.
 • Hinchliffe RJ, Valk GD, Apelqvist J, Armstrong DG, Bakker K, Game FL, et al. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S119-44.
 • Mendonca DA, Papini R, Price PE. Negative-pressure wound therapy: a snapshot of the evidence. Int Wound J 2006;3:261-71.
 • Mini-HTA, HTA-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. VAC vid fotsår hos diabetiker 2007.
 • Ontario Ministry of Health and Long-Term Care. Negative pressure wound therapy: health technology literature review. Toronto: Medical Advisory Secretariat. 2006:42.
 • Pham CT, Middleton PF, Maddern GJ. The safety and efficacy of topical negative pressure in non-healing wounds: a systematic review. J Wound Care 2006;15:240-50.
 • Pham CT ea. Vacuum-Assisted Closure for the Management of Wounds: An Accelerated Systematic Review. ASERNIP-S Report No. 37. Adelaide, South Australia: ASERNIP-S,. 2003.
 • Samson DJ LF, Aronson N. Low-Level Laser and Vacuum-Assisted Closure. Evidence Report/Technology Assessment No. 111. (Prepared by the Blue Cross and Blue Shield Association Technology Evaluation Center Evidence-based Practice Center, under Contract No. 290-02-0026.) AHRQ Publication No. 05-E005-2. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. December 2004.
 • Gregor S, Maegele M, Sauerland S, Krahn JF, Peinemann F, Lange S. Negative pressure wound therapy: a vacuum of evidence? Arch Surg 2008;143:189-96. Negative Pressure Wound Therapy. Technology Assessment. June 2009. Rockville
 • Noble-Bell G, Forbes A. A systematic review of the effectiveness of negative pressure wound therapy in the management of diabetes foot ulcers. Int Wound J 2008;5:233-42.
 • Vikatmaa P, Juutilainen V, Kuukasjarvi P, Malmivaara A. Negative pressure wound therapy: a systematic review on effectiveness and safety. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;36:438-48.

Randomiserade kontrollerade studier

 • Joseph E, Hamori CA. A prospective, randomized trial of vacuum-assisted closure versus standard therapy of chronic non-healing wounds. Wounds 2000;12:8.
 • Ford CN, Reinhard ER, Yeh D, Syrek D, De Las Morenas A, Bergman SB, et al. Interim analysis of a prospective, randomized trial of vacuum-assisted closure versus the healthpoint system in the management of pressure ulcers. Ann Plast Surg 2002;49:55-61; discussion 61.
 • Wanner MB, Schwarzl F, Strub B, Zaech GA, Pierer G. Vacuum-assisted wound closure for cheaper and more comfortable healing of pressure sores: a prospective study. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2003;37:28-33.
 • Moues CM, Vos MC, van den Bemd GJ, Stijnen T, Hovius SE. Bacterial load in relation to vacuum-assisted closure wound therapy: a prospective randomized trial. Wound Repair Regen 2004;12:11-7.
 • Armstrong DG, Lavery LA. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1704-10.
 • Vuerstaek JD, Vainas T, Wuite J, Nelemans P, Neumann MH, Veraart JC. State-of-the-art treatment of chronic leg ulcers: A randomized controlled trial comparing vacuum-assisted closure (V.A.C.) with modern wound dressings. J Vasc Surg 2006;44:1029-37; discussion 1038.
 • Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care 2008;31:631-6.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2009-09-08
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/vakuumassisterad