Interventioner för att begränsa viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt eller fetma

Vilken sammanställd forskning finns på interventioner för att begränsa oönskad viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt och fetma? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Viktuppgång är en naturlig del av graviditeten. Gravida med övervikt eller fetma löper en större risk att gå upp mycket i vikt, vilket kan innebära hälsorisker för både mamman och barnet. Flera olika motions- och kostinterventioner används i syfte att begränsa oönskad viktuppgång hos dessa kvinnor.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på interventioner för att begränsa oönskad viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt och fetma?

Frågeställare: ST-läkare på kvinnoklinik i Västra götalandsregionen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias av systematiska översikter redovisat sju systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att interventioner som inkluderar motion eller kostförändring kan begränsa viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt och fetma. Skillnaden mellan försöks- och kontrollgrupperna var dock blygsam. Utöver svaret på frågan angående viktuppgång så sammanfattade ett antal av de systematiska översikterna även andra viktrelaterade komplikationer som är kliniskt relevanta för mor och barn. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Interventioner för att begränsa viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt eller fetma [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202110

Sidan publicerad