Bifyndsupptäckta cystor i bukspottskörteln (pankreas)

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning efter systematiska översikter med frågeställningen: Vilken sammanställd forskning finns om observation och uppföljning av cystor i bukspottkörteln?

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Användning av avancerad bildteknik som skiktröntgen har bidragit till ökad förekomst av bifyndsupptäckta cystor i bukspottkörteln (pankreas), det vill säga cystor som upptäcks när man till exempel genomgår en röntgenundersökning av en annan anledning. Det finns ett flertal olika typer av bukspottkörtelscystor, både godartade och sådana som är eller riskerar att utvecklas till cancer. Kirurgisk behandling är både kostsam och riskfylld och ett vanligt sätt att hantera bifyndsupptäckta bukspottkörtelcystor är att observera dem över tid.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om observation och uppföljning av cystor i bukspottkörteln?

Frågeställare: Sektionschef/Områdesansvarig läkare, Stockholm.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat sju systematiska översikter [1–7] och tre hälsoekonomiska studier i svaret [8–10]. I de systematiska översikterna har man framför allt undersökt observation av cystväxande intraduktala respektive endokrina tumörtyper [1–7]. Vi har inte identifierat några systematiska översikter om mucinös cystisk neoplasm eller pseudocystor. I de hälsoekonomiska studierna har man studerat personer med intraduktala pankreastumörer. Ingen av de inkluderade översikterna innehöll några randomiserade kontrollerade studier och enbart en av de inkluderade översikterna innehöll en relevant kontrollgrupp [4].

Enbart en av de inkluderade översikterna hade sammanställt primärstudier som jämfört observation för personer med små hormonellt inaktiva neuroendokrina tumörer (NF-PNET) med dem som genomgått partiell eller total pankreasresektion [4]. Författarna till denna översikt drog slutsatsen att observation med regelbunden uppföljning av personer med små (<2 cm) NF-PNET inte resulterade i högre dödlighet eller sjukdomsutveckling än resektion [4].

De andra inkluderade översikterna saknade kontrollgrupp och analyserade enbart patienter som följts upp regelbundet. Författarna till dessa översikter drog bland annat slutsatserna att för personer med lågrisk intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) i sidogång är den sjukdomsspecifika mortaliteten låg (0,5 till 0,95 %) och få personer drabbas av malign utveckling (2,4 till 2,8 %) [3, 6, 7]. Den estimerade dödligheten för personer med högrisk IPMN var betydligt högre (11,6 %) [1] och den kumulativa andelen cystor med malign utveckling för patienter med både låg- och högrisk IPMN ökar kraftigt med tid [5]. En översikt följde även upp personer med små NF-PNET samt multipel endokrin neoplasi och enligt författarna indikerade resultaten en låg risk för malign utveckling [2].

Författarna till de hälsoekonomiska modellstudierna drog slutsatsen att observation med regelbunden uppföljning med skiktröntgen för personer med intraduktala pankreastumörer var den mest kostnadseffektiva interventionen. Trots att operation med kirurgisk avlägsnande av hela eller delar av bukspottkörteln gav flest hälsojusterade levnadsår, så var den estimerade kostnaden för att operera alla patienter med cystor i bukspottskörteln alltför hög.

Författarna lyfte även att det saknades större prospektiva och experimentella studier vilket bidrar till en stor eller relativt stor osäkerhet vid tolkningen av resultaten. Det efterfrågades även flera studier som riskstratifierade olika patientgrupper. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Bifyndsupptäckta cystor i bukspottskörteln (pankreas) [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202101

Bilagor

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Bifyndens förbannelse

Sidan publicerad