Marte meo, en samspelsbehandling med videokamera som verktyg

Det sociala samspelet och kommunikationen mellan exempelvis förälder och barn är viktiga komponenter för att främja en positiv utveckling hos barnet. Metoden Marte meo används för att stödja exempelvis vårdnadshavare, lärare och vårdare i samspelet med barn, elever och patienter. Videoinspelningar av vardagliga samspelssituationer analyseras i syfte att främja en positiv interaktion och utveckling.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier och sammanställd forskning finns på Marte meo som behandlingsmetod för att stödja vårdnadshavare, omsorgsgivare eller vårdare i det sociala samspelet med barn, omsorgstagare eller patienter?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Det har dock identifierats en relevant systematisk översikt där vi har bedömt att risken för bias är hög [1]. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU:s upplysningstjänst har identifierat fem primärstudier där Marte meo använts som samspelsbehandling. Fyra av dessa har undersökt samspelet mellan föräldrar och barn och en studie har undersökt samspelet mellan primära vårdgivare och personer med beteendevariant av frontallobsdemens (bvFTD). Primärstudierna har inte bedömts med avseende på risk för bias och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Marte meo, en samspelsbehandling med videokamera som verktyg [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202032

Sidan publicerad