S-CTX eller PINP-nivåer vid förlust av bentäthet

S-CTX (Serum C-telopeptide cross-link type 1 collagen är en biokemisk markör för benresorption och PINP (Procollagen Type 1 N-terminal propeptide) är en biomarkör för benformation. Dessa biomarkörer kan användas för diagnostik samt vid uppföljning av behandling av benmetabola sjukdomar som till exempel osteoporos. Patienter med osteoporos medicinerar ofta med bisfosfonater men när en patient slutar med behandling är det viktigt med uppföljning för att se om medicineringen behöver återupptas.

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier på samband mellan S-CTX eller PINP-nivåer och minskad bentäthet eller ökad frakturrisk hos postmenopausala kvinnor som tidigare behandlats med bisfosfonat?

Frågeställare: Läkare och forskare, Region Stockholm

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret men det har identifierats en relevant systematisk översikt där vi har bedömt att risken för systematiska fel är hög. SBU:s upplysningstjänst har identifierat tre primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Innehållsdeklaration

    Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Strukturerad litteratursökning
    Strukturerad och uttömmande litteratursökning
✓ Relevansgranskning*
✓ Kvalitetsgranskning*
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
    Granskad av SBU:s kvalitetsgrupp
    Granskad av SBU:s råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

* Utfördes av en enskild person, det vill säga ej oberoende granskning av två personer.

Litteratursökning

PubMed via NLM 2019-03-04

Title: Bone turnover markers after withdrawal of bisphosfonate in osteoporosis

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
  Search terms Items found
Population:
1. post menopause[MeSH Terms] AND osteoporosis[MeSH Terms]  
2. osteoporosis, postmenopausal[MeSH Terms]  
3. osteoporosis[Title/Abstract] AND (post-menopaus*[Title/Abstract] OR post menopaus*[Title/Abstract] OR postmenopaus*[Title/Abstract] OR (post[Title/Abstract] AND menopaus*[Title/Abstract])  
4. 1 OR 2 OR 3  
Intervention:
5. s-pinp[Title/Abstract]) OR pinp[Title/Abstract]) OR "serum pinp"[Title/Abstract]  
Final 4 AND 5 130

 

PubMed via NLM 2019-03-04

Title: Bone turnover markers after withdrawal of bisphosfonate in osteoporosis

  Search terms Items found
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Population:
1. post menopause[MeSH Terms] AND osteoporosis[MeSH Terms]  
2. osteoporosis, postmenopausal[MeSH Terms]  
3. osteoporosis[Title/Abstract] AND (post-menopaus*[Title/Abstract] OR post menopaus*[Title/Abstract] OR postmenopaus*[Title/Abstract] OR (post[Title/Abstract] AND menopaus*[Title/Abstract])  
4. 1 OR 2 OR 3  
Intervention:
5. "ctx"[Title/Abstract] OR "s-ctx"[Title/Abstract] OR sctx[Title/Abstract] OR
ctx-1[Title/Abstract] OR "serum CTX"[Title/Abstract]
 
Final 4 AND 5 467

 

Cochrane Library via Wiley 2019-03-04

Title: Bone turnover markers after withdrawal of bisphosfonate in osteoporosis

  Search terms Items found
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Population:
1. MeSH descriptor: [Postmenopause] explode all trees 4 450
2. MeSH descriptor: [Osteoporosis] explode all trees 3 722
3. 1 AND 2  
4. MeSH descriptor: [Osteoporosis, Postmenopausal] this term only 1 922
5. osteoporosis:ti,ab,kw 7 622
6. 15 762  
7. 5 AND 6 3 773
8. 3 OR 4 OR 7 3 773 
Intervention:
9. s-pinp OR pinp OR "serum pinp":ti,ab,kw 249
10. "ctx" OR "s-ctx" OR "sctx" OR "ctx-1" OR "serum CTX":ti,ab,kw 1 365
Final 8 AND 9
Cochrane reviews 3
Trials 72
 
#8 AND #10
Cochrane reviews 4
Cochrane protocols 3
Trials 290
75


 
297
 

Embase via embase.com 2019-03-04

Title: Bone turnover markers after withdrawal of bisphosfonate in osteoporosis

  Search terms Items found
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Population:
1. 'postmenopause'/exp AND 'osteoporosis'/exp 11 684
2. 'postmenopause osteoporosis'/exp 13 691
3. 'postmenopausal' OR 'postmenopause' OR 'post-menopausal' OR 'post-menopause' OR 'post menopausal' OR 'post menopause':ti,ab,kw 100 076
4. 'osteoporosis':ti,ab,kw 102 625
5. 3 AND 4 23 639
6. 1 OR 2 OR 5 29 310
Intervention:
7. 'ctx' OR 's-ctx' OR sctx OR 'ctx 1' OR 'serum ctx' 17 657
8. 6 AND 7 1 027
9. 's-pinp' OR 'pinp' OR 'serum pinp' 1 677
10. 6 AND 9 316
11. 'bone turnover' OR 'bone turn over':ti,ab,kw 22 193
12. marker*:ti,ab,kw 985 271
13. 11 AND 12 10 741
Limits: Embase only
14. 9 AND 13 AND [embase]/lim 783
15. 10 AND 13 AND [embase]/lim 211
Final 14 OR 15 AND [embase]/lim 783

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Frida Mowafi (projektledare), Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad