Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning som missbrukar eller är beroende av droger

Bland personer med missbruk och beroende är psykisk sjukdom vanlig och kognitiv funktionsnedsättning kan orsakas bland annat av förvärvade psykiska sjukdomar samt beteende- och personlighetsstörningar. Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika som utvecklades i USA på 1960-talet och bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka systematiska översikter och primärstudier finns det som undersöker kunskapsläget för metoden Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med långvarigt drogmissbruk/beroende och kognitiv funktionsnedsättning?

Frågeställare: Metodstödjare, Sandvikens kommun

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie som undersöker metoden Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med långvarigt drogmissbruk/beroende och kognitiv funktionsnedsättning.
SBU tar inte ställning i sakfrågan eftersom vi inte bedömer risken för systematiska fel i primärstudier, och inte heller väger samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet. I upplysningstjänstsvar redovisar vi endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Innehållsdeklaration

    Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Strukturerad litteratursökning
    Strukturerad och uttömmande litteratursökning
✓ Relevansgranskning*
✓ Kvalitetsgranskning*
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
    Granskad av SBU:s kvalitetsgrupp
    Granskad av SBU:s råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

* Utfördes av en enskild person, det vill säga ej oberoende granskning av två personer.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Susanna Larsson Tholén (projektledare), Sally Saad (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad