Dansintervention eller dansterapi för unga eller unga vuxna med lättare psykisk ohälsa

Unga med psykisk ohälsa kan behöva stöd även utanför ramen för hälso- och sjukvård, exempelvis inom skolan eller elevhälsan. Fysisk aktivitet är bra för den mentala hälsan, och många unga söker sig till dansaktiviteter.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Har dansintervention eller dansterapi någon effekt på psykisk ohälsa eller stressrelaterade problem hos unga vuxna?

Frågeställare: Utvecklingsledare, Region Örebro län

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat tre systematiska översikter i svaret. Författarna till de två översikter som inkluderat flest studier, på unga individer utan specifika diagnoser, drog slutsatsen att dans som intervention kan förbättra det mentala välbefinnandet och minska symptom på depression, ångest och stress hos unga. De ingående studierna var dock av låg kvalitet. Författarna till den översikt som inkluderat studier på unga individer med diagnostiserad depression kunde inte dra någon konklusiv slutsats, då studierna var för små och av för låg kvalitet. Enligt författarna är det viktigt att framtida studier inom dans som intervention har fler deltagare, rapporterar detaljer kring interventionernas och kontrollgruppernas innehåll, jämför med aktiv kontrollgrupp, rapporterar information om utövarens kompetens och utbildning, samt rapporterar enhetliga och etablerade utfall för mental hälsa som skattas med validerade mätinstrument. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU:s upplysningstjänst har även identifierat nio primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats och vars resultat och slutsatser därför inte återges i svaret.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-09-03
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201919
Diarienr: SBU 2019/281
https://www.sbu.se/ut201919