Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Test av kognitiva funktioner vid bedömning av körkortslämplighet

Att kunna köra bil är för många en viktig del i vardagen och ofta en förutsättning för att en person ska kunna arbeta och delta i fritidssysselsättningar och familjeliv. På grund av olika kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis efter traumatisk hjärnskada, stroke, vid lindrig demens eller vid Parkinsons sjukdom, kan det finnas behov att bedöma, och ompröva, en persons körkortslämplighet. Att tvingas sluta köra bil, tillfälligt eller permanent, kan vara en känslig fråga och en svår omställning för många.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka evidensbaserade metoder eller instrument (kognitiva test) finns för bedömning av körkorts­lämplighet hos personer med demens eller andra kognitiva funktions­nedsättningar?

Frågeställare: Psykolog, Minnesmottagning Gotland

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänt

I detta svar från SBU:s upplysningstjänst presenteras slutsatserna från tre systematiska översikter publicerade mellan 2015–2017 [1–3]. Författarna till dessa tre översikter rapporterar genomgående att det är svårt att jämföra de många olika tester som finns, men också att uttala sig om deras enskilda tillförlitlighet, bland annat för att det råder variationer i utfallsmått och tröskelvärden1. Enligt författarna finns inget enskilt test som kan utvärdera alla de typer av kognitiva funktioner som krävs för säker bilkörning och därför rekommenderar de att flera olika test och metoder används.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

1. När man mäter diagnostisk tillförlitlighet, dvs. hur väl ett test kan skilja mellan två utfall, kallas gränsen ofta för tröskelvärde.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Laura Lintamo, Sally Saad, Sara Fundell och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad