Strukturerad övergång från barn- till vuxendiabetesvård för unga med typ 1-diabetes

Flertalet unga och vuxna i åldersgruppen 15–25 år med typ 1-diabetes har dålig glykemisk kontroll, vilken medför risk för svåra långsiktiga komplikationer. En strukturerad övergång från barn- till vuxendiabetesvård för unga vuxna med typ 1-diabetes skulle kunna bidra till en förbättrad blodsockerkontroll.

Fråga

Vilken effekt har en strukturerad transitionsvård mellan barn- och vuxendiabetesvård för unga med diabetes typ 1?

Frågeställare: Överläkare Barndiabetesteam, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio systematiska översikter som sammanställer forskning som finns om strukturerad transitionsvård för unga personer med typ 1-diabetes, samt för unga personer med andra kroniska tillstånd. I flera av de systematiska översikter som identifierats drar författarna slutsatsen att strukturerad transitionsvård kan ha positiva effekter på bland annat glykemisk kontroll och anpassningen till vuxenvård. Underlagen i översikterna var övervägande observationsstudier och deskriptiva studier, mycket få randomiserade kontrollerade studier finns på området. Översikterna belyste även vilka faktorer som bedöms viktiga för en framgångsrik övergång från barn- till vuxenvård.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-03-08
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201905
Diarienr: SBU 2018/47
https://www.sbu.se/ut201905

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Malin Höistad, Maja Kärrman, Sara Fundell och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad