Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Dry Needling

Dry Needling avser behandling med nålar som sticks in i strukturer som muskler och senor utan att något injiceras. Dry Needling är ett paraplybegrepp som omfattar olika undergrupper. Frågan som ställs är om Dry Needling har någon effekt på smärta.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier har studerat effekten av Dry Needling på smärta?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat 21 systematiska översikter som utvärderar effekten av behandlingsformen Dry Needling på smärta. Nitton översikter inriktar sig på behandling av myofasciella triggerpunkter, medan de resterande två inriktar sig på behandling av senor respektive den specifika metodologin intramuskulär stimulering.

I merparten av utvärderingarna beskrev översiktsförfattarna att inte några säkra slutsatser kan dras, utan de uttrycker sig i termer av att resultaten endast ger indikationer. De slutsatser författarna drog avseende effekten av Dry Needling riktad mot myofasciella triggerpunkter på smärtreduktion är inte samstämmiga. Enligt flera författare verkade Dry Needling ha en positiv effekt medan andra drar slutsatsen att det inte verkade finnas någon skillnad i effekt jämfört med placebo eller andra interventioner. Det finns även översikter med slutsatsen att andra interventioner är mer effektiva.

I översikten som utvärderade Dry Needling av senor, drar författarna slutsatsen att Dry Needling har positiv effekt med hänsyn till patientrapporterade utfall. Författarna till översikten som utvärderar intramuskulär stimulering drar slutsatsen att resultaten inte tillhandahöll konklusiv evidens som stödjer behandlingsformen för flera tillstånd.

Flera av författarna påpekar att kvaliteten på de ingående studierna är så låg, heterogeniteten så stor och/eller att stickprovsstorlekarna är så små att det inte går att ge starka rekommendationer. I princip samtliga författare konkluderar att mer forskning behövs.

Upplysningstjänsten har även identifierat en relevant HTA-rapport vars författare drog slutsatsen att det fortfarande saknades evidens som påvisar att Dry Needling är en effektiv intervention.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda översikternas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast översiktförfattarnas slutsatser.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Michele Simpson och Miriam Entesarian Matsson på SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad