Individuell schemaplanering

Individuell schemaplanering är en modell där man planerar vårdpersonals arbetstider på ett sätt som ska passa både verksamhetens behov av bemanning och individens önskemål om arbetstider. En bra schemaläggning är avgörande både för att patienterna ska få god vård och för att vårdens resurser ska utnyttjas på bästa sätt, men också för vårdpersonalens arbetstillfredsställelse.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken effekt har individuell schemaplanering på sjuksköterskors och undersköterskors arbetstillfredsställelse samt patientresultat?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat två systematiska litteraturöversikter och två integrativa litteraturöversikter (dessa innehåller kvantitativa och kvalitativa studier och har sammanställt och beskrivit informationen i dessa men har inte gjort någon syntes av resultaten och gör inga anspråk på att vara systematiska översikter) som undersöker effekten av individuell schemaplanering för vårdpersonal. Författarna till översikterna skriver att individuell schemaplanering stödjer mer flexibla arbetsscheman och kan gagna vårdpersonalen och organisationen men att det kan vara utmanande att implementera och bibehålla ett fungerande system för denna form av schemaplanering. Två av översikterna innehåller studier som rapporterade att personalomsättningen minskade vid individuell schemaplanering. Vi har inte identifierat några översikter som studerar effekten av individuell schemaplanering på patientresultat.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Silvestro R, Silvestro C. An evaluation of nurse rostering practices in the National Health Service. J Adv Nurs 2000;32:525-35.
  2. Butler M, Collins R, Drennan J, Halligan P, O'Mathuna DP, Schultz TJ, et al. Hospital nurse staffing models and patient and staff-related outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2011:Cd007019.
  3. Pearson A, Pallas LO, Thomson D, Doucette E, Tucker D, Wiechula R, et al. Systematic review of evidence on the impact of nursing workload and staffing on establishing healthy work environments. Int J Evid Based Healthc 2006;4:337-84.
  4. Koning C. Does self-scheduling increase nurses' job satisfaction? An integrative literature review. Nurs Manag (Harrow) 2014;21:24-8.
  5. Shullanberger G. Nurse staffing decisions: an integrative review of the literature. Nurs Econ 2000;18:124-32, 146-8.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2018-02-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201804

Liknande rapporter

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad