Desinfektion inför subkutana injektioner

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Subkutana injektioner är vanligt förekommande inom vården. Då en subkutan injektion innebär en punktion av huden medför det en potentiell risk att bakterier från huden följer med in under huden. Detta har gett upphov till diskussioner inom vården om det är nödvändigt att desinfektera huden inför subkutana injektioner för att förebygga infektioner.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka studier finns som undersöker behovet av huddesinfektion inför subkutana injektioner?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier identifierades. Upplysningstjänsten har identifierat fyra studier med olika studiedesign.

De identifierade studierna undersöker om desinfektion inför subkutana injektioner förebygger uppkomsten av infektioner relaterade till injektionen. Tre studier inkluderar enbart insulininjektioner och en studie inkluderar alla typer av subkutana injektioner. Tre studier drar slutsatsen att desinfektion inför subkutana injektioner inte gör någon skillnad avseende uppkomst av infektioner och i en studie hittas ett positivt samband mellan desinfektion och ökade infektioner. Två av studierna kommer fram till att desinfektion av injektionsstället inför injektion reducerar antalet bakterier på huden.

De identifierade studierna har bristfälligt beskrivna metoddelar, är inte randomiserade och inkluderar få deltagare vilket påverkar studiernas kvalitet negativt.

SBU tar inte ställning i sakfrågan utan redovisar endast de enskilda författarnas slutsatser.

  1. http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Medicin-som-tas-med-sprutor/.
  2. http://www.vardhandboken.se/texter/desinfektion/oversikt/.
  3. Khawaja RA, Sikanda R, Qureshi R, Jareno RJM. Routine skin preparation with 70% isopropyl alcohol swab: Is it necessary before an injection? Quasi study. Journal of the Liaquat University of Medical and Health Sciences 2013;12:109-114.
  4. O’Neill J, Grinager H, Smith SD, Sibley S, Harrison AR, Lee MS. Isopropyl alcohol skin antisepsis does not reduce incidence of infection following insulin injection. Am J Infect Control 2013;41:755-756.
  5. McCarthy JA, Covarrubias B, Sink P. Is the traditional alcohol wipe necessary before an insulin injection? Dogma disputed. Diabetes Care 1993;16:402.
  6. Koivisto VA, Felig P. Is skin preparation necessary before insulin injections? Lancet 1978;1:1072-1073.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2016-06-20
https://www.sbu.se/ut201612