Denna kunskapslucka publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Samband mellan fysisk ansträngning i arbetet och artrosbesvär hos vuxna personer i arbete

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se Kapitel 8, ”Kunskapsluckor och framtida forskningsområden”, i den systematiska översikten

Mer om vad som behövs för att stärka det vetenskapliga underlaget om artrosbesvär och fysisk ansträngning för dig som forskar eller finansierar forskning inom arbetsmiljö.

Vad finns?

Resultaten i den systematiska översikten visade att det fanns ett samband mellan fysisk ansträngning i arbetet och högre förekomst av artrosbesvär i knä. Resultaten visade även att det fanns ett samband mellan att fysisk ansträngning i arbetet och högre förekomst av artrosbesvär i höft, se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 253. ISBN 978-91-85413-96-6. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här