Våld och utsatthet

Socialtjänsten har i uppgift att bland annat skydda och stödja personer från att utsättas för våld och försummelse genom både förebyggande åtgärder och snabba och reaktiva insatser. SBU arbetar med att identifiera och sammanställa vetenskaplig kunskap om metoder och insatser som kan erbjudas inom Socialtjänsten. Nedan ges några exempel från SBU:s arbeten.

Upptäcka våld i nära relationer

SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt om screening för våld i nära relationer, där risken för bias har bedömts som låg. Författarna till översikten kommer fram till att det finns screeningsinstrument som kan identifiera våld i nära relationer hos kvinnor, men att detta inte med säkerhet leder till minskad risk för fortsatt våld i nära relation. Läs rapporten

Insatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse

SBU har utvärderat effekten av metoder och insatser som kan ges till barn och unga som skulle kunna minska våld och försummelse. Utvärderingen kommer fram till att det finns två insatser som vetenskapligt har visats minska våld och försummelse, Parent child interaction therapy samt Project support. Båda gäller yngre barn och handlar bland annat om systematisk träning av föräldraförmågor i samspel med barnen. Läs rapporten 

Familjebehandling för riskgrupper

SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt om effekten av samspelsbehandling mellan små barn och deras föräldrar där det föreligger en eller flera riskfaktorer (exempelvis förälders missbruk, depression, våldsutsatthet och exempelvis utagerande beteende hos barnet eller att barnet är för tidigt född eller adopterad). Författarna till översikten kommer fram till slutsatsen att videoåterkoppling kan vara en hjälpsam insats för att förbättra föräldrar med lyhördhet gentemot barnet sitt barn. Läs rapporten


Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

För fler potentiellt effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet se denna lista 

 

Till temasida socialtjänst