Arbete, sysselsättning och försörjning

Socialtjänsten erbjuder olika typer av insatser för individer och familjer i utanförskap och ekonomiskt utsatta situationer. Detta inkluderar tex ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, rådgivning kring ekonomisk planering och stöd för att återgå till arbetslivet. Socialtjänsten arbetar för att säkerställa att ingen lämnas utan nödvändigt stöd och att alla har möjlighet att bygga en stabil ekonomisk framtid.

SBU har utvärderat det vetenskapliga stödet för metoder och insatser i syfte att främja arbete, sysselsättning och egen försörjning. Nedan ges några exempel på detta.  

Arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd

I en av SBU genomförd systematisk översikt av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd kommer man fram till slutsatsen att vissa utbildningsinsatser, praktik samt färre klienter per handläggare leder till att flera personer kommer till arbete. Läs rapporten 

Individanpassat stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Individanpassat stöd till arbete, IPS, är en metod som fördubblar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete. Ändå är det få som får tillgång till IPS. Varför är det så? Och vad är det som gör att IPS fungerar så bra? Det försöker vi svara på i en ny film. (Tid: 06:06 min)


Till rapporten "Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning"

Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa

SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt om insatser för att minska hemlöshet []. Av kommentaren framgår att stöd från personlig samordnare, case manager, samt insatsen Bostad först kan hjälpa mot hemlöshet för individer som är hemlösa eller riskerar bli det. Läs rapporten

 


Effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet

För fler potentiellt effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet se denna lista 

 

Till temasida socialtjänst