Upprepad intramuskulär injektion med kortison för att behandla artros och kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Artros och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är kroniska sjukdomar där behandlingen främst syftar till att bromsa sjukdomsförloppet och lindra symtomen. Artros beror på förändringar av brosk och ben i en eller flera leder vilket kan orsaka smärta och nedsatt rörelseförmåga. Vid KOL försämras andningsfunktionen på grund av att lungblåsorna förstörs och att de små luftrören är inflammerade.

Kortison ingår i en grupp läkemedel som kallas glukokortikoider. De har använts i mer än 50 år för att behandla olika inflammatoriska sjukdomar och tillstånd som exempelvis reumatoid artrit och allergiska sjukdomar.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det evidens för att ICI-metoden, ”intermittent cortisone injection”, är verksam mot artros och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har i detta svar vidgat frågeställningen till att gälla hela läkemedelsgruppen glukokortikoider. Vi har identifierat två randomiserade kontrollerade studier som undersökt effekter av intramuskulär injektion med glukokortikoider hos personer med artros eller KOL. Ingen av dessa studier använde upprepade intramuskulära injektioner som insats.

 • En studie på patienter med höftledsartros visar en större smärtreduktion av en enkel intramuskulär injektion med glukokortikoid jämfört med placebo, efter 12 veckor.
 • I en studie på personer med KOL såg författarna en förbättring av ut- och inandningskapaciteten efter behandling med glukokortikoid i tablettform under 14 dagar, men inte efter en enkel intramuskulär injektion.

I övrigt identifierade Upplysningstjänsten två kohortstudier utan kontrollgrupp på personer med artros. I dessa studerades symtombilden före och efter behandling med intramuskulär injektion av glukokortikoider. Båda studierna rapporterar att patienternas symtom förbättrades under studietiden. Men med denna studiedesign är det emellertid inte möjligt att bedöma effekterna av behandlingen.

Sju randomiserade kontrollerade studier på patienter med reumatoid artrit (RA) som Upplysningstjänsten identifierat i litteratursökningen har också redovisats i detta svar. I tre av dessa gavs upprepade intramuskulära injektioner med glukokortikoider. Två av studierna rapporterar en bättre effekt på ett kompositmått för aktiv sjukdom med intramuskulärt glukokortikoid jämfört med placebo eller glukokortikoid i tablettform. Den tredje studien rapporterar en likvärdig effekt på symtom men färre biverkningar i form av frakturer och viktökning. I de studier som behandlat personer med RA med en enkel intramuskulär injektion glukokortikoid rapporteras sämre eller likvärdig effekt i jämförelse med andra sätt att tillföra läkemedlet.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor.

Referenser

 1. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – stöd för styrning och ledning. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-5-1, 2017-04-27.
 2. Patientföreningen för smärtlindring. Hämtad från https://artroser.se/klinisk forskning ICI-metoden, 2017-04-05.
 3. Verstappen S, McCoy M, Roberts C, Dale N, Hassell A, Symmons D. Beneficial effects of a 3-week course of intramuscular glucocorticoid injections in patients with very early inflammatory polyarthritis: results of the STIVEA trial. In: Annals of the rheumatic diseases; 2010. p 503-9.
 4. Dorleijn DM, Luijsterburg PA, Reijman M, Kloppenburg M, Verhaar JA, Bindels PJ, et al. Intramuscular corticosteroid injection versus placebo effective in pain reduction in patients with hip osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 2016;24 SUPPL. 1:183-5.
 5. Eiser N, Phillips C, Wooler P, Partridge M. Comparison of oral and depot intra-muscular steroids in assessing steroid-responsiveness in COPD. In: Copd; 2004. p 33-40.
 6. Choy EHS, Kingsley GH, Corkill MM, Panayi GS, Author A, Rheumatology U, et al. Intramuscular methylprednisolone is superior to pulse oral methylprednisolone during the induction phase of chrysotherapy. British Journal of Rheumatology 1993;32:734-9.
 7. Dasgupta B, Dolan AL, Panayi GS, Fernandes L, Author A, Umds GsHLUK, et al. An initially double-blind controlled 96 week trial of depot methylprednisolone against oral prednisolone in the treatment of polymyalgia rheumatica. British Journal of Rheumatology 1998;37:189-95.
 8. Jong P, Hazes J, Han H, Huisman M, Zeben D, Lubbe P, et al. Randomised comparison of initial triple DMARD therapy with methotrexate monotherapy in combination with low-dose glucocorticoid bridging therapy; 1-year data of the tREACH trial. In: Annals of the rheumatic diseases; 2014. p 1331-9.
 9. Furtado R, Oliveira L, Natour J. Polyarticular corticosteroid injection versus systemic administration in treatment of rheumatoid arthritis patients: a randomized controlled study. In: The Journal of rheumatology; 2005. p 1691-8.
 10. Konai M, Vilar FR, Dos SM, Natour J. Monoarticular corticosteroid injection versus systemic administration in the treatment of rheumatoid arthritis patients: a randomized double-blind controlled study. In: Clinical and experimental rheumatology; 2009. p 214-21.
 11. Ammitzbøll-Danielsen M, Ostergaard M, Fana V, Glinatsi D, Døhn UM, Ørnbjerg LM, et al. Intramuscular versus ultrasound guided peritendinous glucocorticoid injection for tenosynovitis in patients with rheumatoid arthritis-a randomised, double-blind, controlled study. Arthritis and Rheumatology 2016;68 Supplement 10:2509-11.
 12. Dasgupta B, Gray J, Fernandes L, Olliff C, Author A, Department of R, et al. Treatment of polymyalgia rheumatica with intramuscular injections of depot methylprednisolone. Annals of the Rheumatic Diseases 1991;50:942-5.
 13. Gramajo RJ, Andrada JA, Hoschoian JC, Cervio N, Author A, Cent A, et al. Betamethasone dipropionate: A six-week open study of intramuscular treatment in osteoarthritis. Journal of International Medical Research 1980;8:163-6.
 14. Keen HI, Wakefield RJ, Hensor EM, Emery P and Conaghan PG. Response of symptoms and synovitis to intra-muscular methylprednisolone in osteoarthritis of the hand: an ultrasonographic study. Rheumatology (Oxford) 2010;49:1093-100.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2017-05-08
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201707