Trygg hemgång – intensiva hemtjänstinsatser vid utskrivning från slutenvård

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av intensiva hemtjänstinsats (Trygg hemgång) vid utskrivning från slutenvård? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Trygg hemgång är en typ av så kallad intensiv hemtjänstinsats. Den erbjuds främst till äldre personer som bedöms ha behov av extra stöd i samband med utskrivning från sjukhus (slutenvård) till det egna hemmet, det vill säga ordinärt boende. Trygg hemgång innebär extra omsorgstid till den äldre under en begränsad period (1 till 2 veckor) av personal i särskilda så kallade hemtagningsteam. Trygg hemgång är en svensk företeelse som växt fram under senare år och finns uppskattningsvis i åtminstone hälften av landets kommuner.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av en intensiv hemtjänstinsats (Trygg hemgång) vid utskrivning från slutenvård?

Frågeställare: Utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat två systematiska översikter i svaret. Båda översikterna hade en bred frågeställning och inkluderade ett stort antal insatser med syfte att minska mängden undvikbara inläggningar på sjukhus. Detta medför att få av de inkluderade studierna i översikterna faktiskt hade undersökt en tidsbegränsad intensiv hemtjänstinsats efter utskrivning som skulle kunna liknas med Trygg hemgång. På grund av detta presenteras även en lista med åtta primärstudier som bedöms motsvara insatsen Trygg hemgång.

Författarna till översikterna drog slutsatsen att det vetenskapliga underlaget är svagt (framför allt små studier och hög risk för bias i de inkluderade primärstudierna) och att det är svårt att bedöma effekten på grund av hög heterogenitet och bristande rapportering av innehållet i insatsen (interventionskomponenterna). De flesta av studierna hade undersökt organisatoriska utfall såsom återinläggning eller funktionsmått, vi noterade att mätning av trygghet inte har studerats i någon av översikterna. Utifrån den sammanställda forskningen vet man alltså inte säkert om vilken effekt insatsen har. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Trygg hemgång – intensiva hemtjänstinsatser vid utskrivning från slutenvård (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202124

Sidan publicerad