Subvention av hälsosam mat

En varierad kost baserad på frukt, grönsaker, fullkorn, magra mejeriprodukter, fisk och olja minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes och vissa cancerformer. En viktig fråga är om det går att öka konsumtionen av dessa livsmedel genom att subventionera hälsosamma livsmedel som frukt, grönsaker och fisk.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Har subventioner av frukt, grönsaker och fisk effekt på hur mycket människor konsumerar av dessa livsmedel?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat två systematiska översikter från år 2014 och 2015 som utvärderar vilka effekter det blir på konsumtionen om man subventionerar hälsosam mat. Dessa översikter undersöker även vilka effekterna blir om man beskattar ohälsosam mat. De flesta inkluderade studierna var modellstudier. Några av de studier som är relevanta för frågeställningen återfinns i båda översikterna.

Enligt författarna talar den ena översikten för att subventioner och skatter kan användas för att förbättra människors kosthållning genom att deras konsumtion av hälsosam mat ökar och deras konsumtion av ohälsosam mat minskar. Den andra översikten visar enligt författarna att subventioner ökar konsumtionen av hälsosam mat. Men den visar också att effekten på människors totala kaloriintag är oklar. Båda översikterna föreslår att man utvärderar faktiska implementerade subventioner och skatter för att bättre förstå konsumentbeteenden och eventuella oönskade effekter. Författarna stödjer implementering av subventioner och skatter tillsammans med andra interventioner på flera insatsområden som en strategi för att förbättra folkhälsan.

Men översikternas författare belyser också några begränsningar i resultaten. De anser att det finns risk att individer med låg socioekonomisk status gagnas i mindre utsträckning av subventioner på hälsosam mat. Därför anser författarna att framtida effektstudier även behöver rikta in sig på utsatta grupper. Många av de inkluderade studierna baserades på förutsägelser och priskänslighet varpå osäkerhet föreligger. För bättre evidens behövs fler studier av hög kvalitet som utvärderar vilka effekter faktiska subventioner får på populationsnivå. Det behövs också studier som utvärderar subventionernas effekt på hälsoutfall på lång sikt för att kunna bedöma om konsumtionsbeteende har en effekt på människors hälsa. Om subventioner får effekt på folkhälsan på lång sikt kan man på så sätt göra besparingar för samhället.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta svar från SBU:s upplysningstjänst är en del av utredningen Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet som sammanställts av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Referenser

  1. Brugård Konde Å, Bjerselius R, Haglund L, Jansson A, Pearson M, Sanner Färnstrand J, et al. Råd om bra matvanor - risk- och nyttohanteringsrapport. Livsmedelverkets rapportserie nr 5 2015.
  2. Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases: technical meeting report, 5-6 May 2015, Switzerland. World Health Organization 2016.
  3. Niebylski ML, Redburn KA, Duhaney T, Campbell NR. Healthy food subsidies and unhealthy food taxation: A systematic review of the evidence. Nutrition 2015;31:787-95.
  4. Thow AM, Downs S, Jan S. A systematic review of the effectiveness of food taxes and subsidies to improve diets: understanding the recent evidence. Nutr Rev 2014;72:551-65.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-05-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201706

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson, Emin Hoxha Ekström och Jan Liliemark vid SBU.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Hur priser och lagar kan påverka kostvanor

Det har gjorts en del vetenskapliga analyser av vad skatter, subventioner och lagstiftning skulle kunna betyda för olika gruppers konsumtion av sockerrika livsmedel, frukt, grönsaker och fisk. Det visar SBU:s upplysningstjänst som har tagit fram underlaget men inte granskat dess tillförlitlighet. Analyserna bygger på antaganden om priskänslighet i olika grupper, vilket medför osäkerhet. Hur hälsan eventuellt påverkas är inte klarlagt.

Läs mer
Sidan publicerad