Specialiserad neonatalvård via telemedicin

Tillgången till neonatal intensivvård varierar över landet. Digitala kanaler skulle kunna bidra till ökad tillgång av specialistkonsultation regionalt. Det är dock oklart om effekten av konsultation och rondning via telemedicin genom till exempel videolänk skiljer sig från effekten av ett fysiskt möte.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om effekter och risker med specialiserad neonatalvård via telemedicin?

Frågeställare: Överläkare, Region Gävleborg

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha tillräcklig kvalitet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Det har dock identifierats en relevant systematisk översikt som undersökt telemedicin inom neonatal och pediatrisk vård och där vi har bedömt att risken för systematiska fel är hög. SBU:s upplysningstjänst har identifierat elva primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-11-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201936
Diarienr: SBU 2019/680
https://www.sbu.se/ut201936

Liknande rapporter