Sockerintag och svampinfektion med candida

En vanlig komplikation inom sjuk- och äldrevården är infektion med jästsvampen candida. En särskilt drabbad grupp är människor med diabetes, en sjukdom som innebär att man lätt får för hög halt av socker i blodet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier som stöder att minskat sockerintag minskar risken för candidainfektion?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon relevant artikel för denna frågeställning.

Delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor.

Referenser

1. Vårdguiden 1177.se. Svampinfektioner [citerad 2017-03-24], https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Svampinfektioner-hos-barn-och-vuxna/.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-05-08
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201708

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Pernilla Videhult Pierre och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad