Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

Vilka vetenskapliga studier finns det om självvald inläggning på psykiatrisk vårdavdelning? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Personer med allvarlig psykisk sjukdom och hög vårdkonsumtion kan själva välja att läggas in. Metoden innebär att en patient får möjlighet att identifiera sitt eget behov av sjukhusvård, och kan skriva in sig för en kortare vistelse på psykiatrisk vårdavdelning, utan att först bedömas av vårdpersonal. Metoden är ny och har implementerats i flera olika regioner i Skandinavien.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om självvald inläggning på psykiatrisk vårdavdelning?

Frågeställare: Socialstyrelsen

Sammanfattning

Självvald inläggning är en relativt ny vårdform som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom och stort vårdbehov. Vården bygger på att ett kontrakt upprättas mellan vårdgivaren och patienten som innebär att patienten bedömer sitt eget behov av sjukhusvård och får möjlighet till kortare vistelse inom slutenvården utan att först bedömas av läkare.

Forskningen inom området är begränsad och de studier som finns är framför allt utförda i de skandinaviska länderna.

Upplysningstjänsten har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias inkluderat en systematisk översikt från år 2015 i svaret. Översikten har brister i rapporteringen av litteratursökning samt i granskning och rapportering av de ingående studierna, men redovisas i svaret eftersom den bedöms ha identifierat den relevanta litteratur som fanns publicerad vid tidpunkten för sökningen. Författarna till översikten drog slutsatsen att för patienter med allvarlig psykisk sjukdom och hög vårdkonsumtion, kan självvald inläggning öka patienternas autonomi och minska den totala tiden patienten är inlagd. Översikten visar även att interventionen är uppskattat av patienterna. Författarna påpekar dock att de ingående studierna har lågt evidensvärde.

Upplysningstjänsten har även identifierat 27 primärstudier. Dessa har undersökt självvald inläggning i olika populationer av patienter med allvarliga psykiatriska diagnoser och hög vårdkonsumtion. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så de ingående primärstudierna kan ha högre risk för bias än de SBU inkluderar i andra rapporter. Studierna finns beskrivna i tabellform i Bilaga 2.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202120

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

Självvald inläggning på psykiatrisk vårdavdelning är en relativt ny vårdform för personer med allvarlig psykisk sjukdom och stort vårdbehov. Patienten bedöms kunna avgöra sitt eget behov av sjukhusvård och ges möjlighet till några dagars heldygnsvård utan att först bedömas av läkare. Förutsättningarna regleras i ett kontrakt som upprättas vid ett vårdplaneringsmöte.

Läs artikeln
Sidan publicerad