S-CTX eller PINP-nivåer vid förlust av bentäthet

S-CTX (Serum C-telopeptide cross-link type 1 collagen är en biokemisk markör för benresorption och PINP (Procollagen Type 1 N-terminal propeptide) är en biomarkör för benformation. Dessa biomarkörer kan användas för diagnostik samt vid uppföljning av behandling av benmetabola sjukdomar som till exempel osteoporos. Patienter med osteoporos medicinerar ofta med bisfosfonater men när en patient slutar med behandling är det viktigt med uppföljning för att se om medicineringen behöver återupptas.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier på samband mellan S-CTX eller PINP-nivåer och minskad bentäthet eller ökad frakturrisk hos postmenopausala kvinnor som tidigare behandlats med bisfosfonat?

Frågeställare: Läkare och forskare, Region Stockholm

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret men det har identifierats en relevant systematisk översikt där vi har bedömt att risken för systematiska fel är hög. SBU:s upplysningstjänst har identifierat tre primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-09-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201921
Diarienr: SBU 2018/595
https://www.sbu.se/ut201921