Rehabilitering av strokepatienter i utomhusmiljö

Vilken forskning har undersökt effekten av rehabilitering av strokepatienter i utomhusmiljö (uterehabilitering)? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Stroke är en vanlig dödsorsak bland äldre. För dem som överlever en stroke är rehabilitering viktigt för att återställa funktion, förhindra komplikationer och för att öka livskvaliteten. Nya metoder för att främja rehabilitering utvecklas hela tiden. Rehabilitering i utomhusmiljö (uterehabilitering) och naturbaserad rehabilitering är metoder som erbjuds runt om i landet för olika sjukdomstillstånd.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken forskning har undersökt effekten av rehabilitering av strokepatienter i utomhusmiljö (uterehabilitering)?

Frågeställare: Fysioterapeut

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat en systematisk översikt i svaret. Den systematiska översikten undersökte effekten av trädgårdsterapi. De ingående primärstudierna inkluderade olika studiepopulationer och bara en primärstudie fokuserade på rehabilitering av strokepatienter. Författarna till översikten kunde inte dra några slutsatser om effekterna av trädgårdsterapi på grund av brister i studiernas rapportering. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU:s upplysningstjänst har även identifierat tre primärstudier som undersökt effekter av trädgårdsterapi och utomhusrehabilitering för personer som fått stroke. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna återfinns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Rehabilitering av strokepatienter i utomhusmiljö [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202104

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad