Reglering av sockerrika livsmedel

Ohälsosamma kostvanor kan orsaka övervikt och fetma och följdsjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. En viktig fråga är om det genom insatser på nationell nivå i form av ekonomiska och eller juridiska styrmedel går att främja goda matvanor och bättre folkhälsa.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Har reglering av sockerrika livsmedel effekt på folkhälsan?


Detta svar har uppdaterats. Se det nya svaret

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-05-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/138
https://www.sbu.se/ut201705
Sidan publicerad