Reglering av sockerrika livsmedel

Ohälsosamma kostvanor kan orsaka övervikt och fetma och följdsjukdomar som typ-2 diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. En viktig fråga är om det genom insatser på nationell nivå i form av ekonomiska och eller juridiska styrmedel går att främja goda matvanor och bättre folkhälsa.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Har reglering av sockerrika livsmedel effekt på folkhälsan?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat sex systematiska översikter som utvärderar effekten av reglering av sockerrika livsmedel på hälsoutfall. I översikterna studeras skatter på ohälsosam mat samt reglering av reklam för ohälsosam mat riktad mot barn. Översikterna på skatter bygger till stor del på samma studier varav många är modellstudier. Upplysningstjänsten har även identifierat fyra studieprotokoll för kommande systematiska översikter. Dessa rör skatter eller åtgärder för produktsammansättning för sockerrika livsmedel samt miljöinterventioner för att minska sockerkonsumtionen och de negativa hälsoeffekterna.

Enligt författarna talar översikterna för att ekonomiska styrmedel i form av reglering av sockerrika livsmedel kan påverka konsumtionen av specifika varor. Regleringen påverkar sannolikt konsumtionen i grupper med sämre ekonomiska förutsättningar i högre utsträckning. Översikten, vars syfte var att titta på effekterna av en skatt på sockerhaltiga drycker i förhållande till socioekonomisk ställning, visade enligt författarna en likvärdig hälsoeffekt eller fördel för grupper med låg socioekonomisk status. Primärstudierna som resultatet baserades på var dock modellstudier. I översikten som inkluderar lagreglering av reklam för sockerrik, saltrik och fettrik mat riktad till barn, skrev författarna att regleringen kunde minska mängden reklam för ohälsosam mat och barns exponering för den samt att den hade potential att påverka hälsobeteendet mer allmänt.

Konsumentbeteende är en komplex fråga som påverkas av många faktorer som priskänslighet och preferenser. Översikterna påvisade enligt författarna inga starka samband mellan reglering av sockerrika livsmedel och utvalda hälsoutfallsmått. En anledning kunde vara att individer har möjlighet att byta ut det reglerade livsmedlet och behålla det totala kaloriintaget oförändrat. Sannolikt behöver regleringar och andra ekonomiska och strukturella tillvägagångssätt samordnas för att uppnå en effekt på folkhälsan.

Modellstudierna i översikterna har olika metodologiska ansatser vilka inte beskrivs i detalj utan får utläsas i varje enskild studie. Generellt sett kan modellanalyser beskrivas som matematiska beräkningar som syntetiserar data från flera olika källor och har som syfte att belysa beslutsproblem utifrån bästa tillgängliga information.

Tidshorisonten är en avgörande faktor för att kunna bedöma hälsoeffekter till följd av en reglering. Den varierar mellan de ingående studierna vilket kan påverka möjligheten att finna ett samband mellan reglering och hälsoeffekt.
Man behöver ta hänsyn till skillnader i omständigheter och sammanhang, det vill säga överförbarheten, mellan studierna och svenska förhållanden vid tolkning av översikternas resultat.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte har bedömts och resultaten inte har vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta svar från SBU:s upplysningstjänst är en del av utredningen Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet som sammanställts av Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

Referenser

 1. The WHO Regional Office for Europe. Using price policies to promote healthier diets, World Health Organization; 2015.
 2. Lloyd-Williams F, Bromley H, Orton L, Hawkes C, Taylor-Robinson D, O'Flaherty M, et al. Smorgasbord or symphony? Assessing public health nutrition policies across 30 European countries using a novel framework. BMC Public Health 2014;14:1195.
 3. Backholer K, Sarink D, Beauchamp A, Keating C, Loh V, Ball K, et al. The impact of a tax on sugar-sweetened beverages according to socio-economic position: a systematic review of the evidence. Public Health Nutr 2016:1-15.
 4. Bes-Rastrollo M, Sayon-Orea C, Ruiz-Canela M, Martinez-Gonzalez MA. Impact of sugars and sugar taxation on body weight control: A comprehensive literature review. Obesity (Silver Spring) 2016;24:1410-26.
 5. Nakhimovsky SS, Feigl AB, Avila C, O'Sullivan G, Macgregor-Skinner E, Spranca M. Taxes on Sugar-Sweetened Beverages to Reduce Overweight and Obesity in Middle-Income Countries: A Systematic Review. PLoS One 2016;11:e0163358.
 6. Niebylski ML, Redburn KA, Duhaney T, Campbell NR, Author A, World H, et al. Healthy food subsidies and unhealthy food taxation: A systematic review of the evidence. Nutrition 2015;31:787-795.
 7. Maniadakis N, Kapaki V, Damianidi L, Kourlaba G. A systematic review of the effectiveness of taxes on nonalcoholic beverages and high-in-fat foods as a means to prevent obesity trends. Clinicoecon Outcomes Res 2013;5:519-43.
 8. Chambers SA, Freeman R, Anderson AS, MacGillivray S, Author A, Oral H, et al. Reducing the volume, exposure and negative impacts of advertising for foods high in fat, sugar and salt to children: A systematic review of the evidence from statutory and self-regulatory actions and educational measures. Preventive Medicine 2015;75:32-43.
 9. Heise TL, Katikireddi SV, Pega F, Gartlehner G, Fenton C, Griebler U, et al. Taxation of sugar-sweetened beverages for reducing their consumption and preventing obesity or other adverse health outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016;2016:8 Article Number: CD012319.
 10. von Philipsborn P, Stratil Jan M, Burns J, Busert Laura K, Pfadenhauer Lisa M, Polus S, et al. Environmental interventions to reduce the consumption of sugar-sweetened beverages and their effects on health. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2016.
 11. Pfinder M, Katikireddi SV, Pega F, Gartlehner G, Fenton C, Griebler U, et al. Taxation of unprocessed sugar or sugar-added foods for reducing their consumption and preventing obesity or other adverse health outcomes. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2016.
 12. Hashem KM, He FJ, MacGregor GA. Systematic review of the literature on the effectiveness of product reformulation measures to reduce the sugar content of food and drink on the population's sugar consumption and health: a study protocol. BMJ Open 2016;6:e011052.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-05-02
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201705

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson, Emin Hoxha Ekström och Jessica Dagerhamn vid SBU.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Hur priser och lagar kan påverka kostvanor

Det har gjorts en del vetenskapliga analyser av vad skatter, subventioner och lagstiftning skulle kunna betyda för olika gruppers konsumtion av sockerrika livsmedel, frukt, grönsaker och fisk. Det visar SBU:s upplysningstjänst som har tagit fram underlaget men inte granskat dess tillförlitlighet. Analyserna bygger på antaganden om priskänslighet i olika grupper, vilket medför osäkerhet. Hur hälsan eventuellt påverkas är inte klarlagt.

Läs mer
Sidan publicerad