Radiofrekvensbehandling mot långvarig ryggsmärta från facettlederna

Långvarig smärta i hals- eller ländrygg är mycket vanligt och kommer ofta från fasettlederna, vilket är ledytor mellan ryggkotornas utskott. Syftet med radiofrekvensbehandling (RF-behandling) är att påverka nervfunktionen till fasettlederna och därigenom hämma smärtsignalerna.

Lästid: ca 8 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningtjänst

Vilken sammanställd forskning finns på smärtlindrande effekt av radiofrekvensbehandling hos patienter med långvarig smärta från facettlederna?

Frågeställare: Sjuksköterska, Västerbotten

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat sex systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att radiofrekvensbehandling kan lindra smärta från facettlederna i ländryggen men har bedömt tillförlitligheten till resultaten på olika sätt. Författarna menar att det finns lite vetenskapligt underlag för effekten av radiofrekvensbehandling i andra delar av ryggen och för andra utfall, som livskvalitet eller funktion. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Detta är en uppdatering av ett tidigare upplysningstjänstsvar som publicerades år 2014. Slutsatserna är i stort sett oförändrade vad gäller smärta i hals- eller ländrygg.

Litteratursökning

PubMed via NLM 2019-12-04
Radiofrequency for back and neck pain
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population: patients with pain originating from the facet joints in the neck and back
1. Zygapophyseal Joint[MeSH Terms] 1742
2. Facet OR Zygapophyseal OR Zygapophysial 14570
3. pain*[Title/Abstract] OR ache*[Title/Abstract] OR syndrome[Title/Abstract] 1509367
4. #1 OR #2 14570
5. #3 AND #4 3682
6. back pain[MeSH Terms] 37778
7. neck pain[MeSH Terms] 6724
8. backache*[Title/Abstract] OR neckache*[Title/Abstract] 3749
9. spinal nerves[MeSH Terms] 98506
10. vertebrogenic[Title/Abstract] OR back[Title/Abstract] OR spinal[Title/Abstract] OR spine[Title/Abstract] OR lumbar[Title/Abstract] OR sacroiliac[Title/Abstract] 558430
11. Cervical[Title/Abstract] OR neck[Title/Abstract] 398120
12. #9 OR #10 OR #11 961771
13. pain*[Title/Abstract] OR ache*[Title/Abstract] 685622
14. #12 AND #13 134261
15. #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #14 148227
Intervention: radiofrequency nerve ablation
16. Radiofrequency Therapy[MeSH Terms] 32174
17. Radio-frequenc* OR “radio frequency” OR ""radio frequencies"" OR radiofrequenc* 41987
18. #16 OR #17 57463
19. "Search Nerve Block[MeSH Terms] 21571
20. ""nerve block""[Title/Abstract]) OR ""neurotomy""[Title/Abstract]) OR (nerve[Title/Abstract] AND ablation[Title/Abstract] 11462
21. #18 OR #19 OR #20 83764
Combined sets:
22. #5 AND #21 583
23. #15 AND #18 1390
24. #22 OR #23 1595
Limits: published after 2013
25. #24 AND 2014/01/01"[PDAT] : "2019/12/31"[PDAT] 641
26. #25 AND systematic[sb] 20
27. #25 AND Meta-Analysis[ptyp] 9
Final #25 641

 

Cochrane Library via Wiley 2019-12-04
Radiofrequency for back and neck pain
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
Search terms Items found
Population: patients with pain originating from the facet joints in the neck and back
1. MeSH descriptor: [Zygapophyseal Joint] explode all trees 94
2. (Facet OR Zygapophyseal OR Zygapophysial) 1128
3. (pain OR ache OR syndrome):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 241045
4. #1 OR #2 1128
5. #4 AND #3 693
6. MeSH descriptor: [Back Pain] explode all trees 4454
7. MeSH descriptor: [Neck Pain] explode all trees 1077
8. (backache OR neckache):ti,ab,kw 3761
9. MeSH descriptor: [Spinal Nerves] explode all trees 2474
10. (vertebrogenic OR back OR spinal OR spine OR lumbar OR sacroiliac):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 57834
11. (Cervical OR neck):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 37234
12. #9 OR #10 OR #11 89397
13. (pain OR ache):ti,ab,kw 165232
14. #12 AND #13 32648
15. #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #14 34857
Intervention: radiofrequency nerve ablation
16. MeSH descriptor: [Radiofrequency Therapy] explode all trees 1548
17. (Radio-Frequency OR “Radio frequency” OR Radiofrequency):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 4234
18. MeSH descriptor: [Nerve Block] explode all trees 3800
19. ("nerve block"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 8463
20. ("neurotomy"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 111
21. (nerve AND ablation):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 492
22. #16 OR #17 4845
23. #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 13493
Combined sets:
24. #5 AND #23 215
25. #15 AND #22 449
26. #24 OR #25 520
Limits: published after 2013
27. #26 with Cochrane Library publication date Between Jan 2014 and Dec 2019 401
Study types:
28. # 27 in Cochrane Reviews 3
Final #27 401

 

Embase via embase.com 2019-12-05
Radiofrequency for back and neck pain
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population: patients with pain originating from the facet joints in the neck and back
1. pain*:ti,ab,kw OR ache*:ti,ab,kw OR syndrome:ti,ab,kw 2,146,717
2. 'zygapophyseal joint'/exp OR 'zygapophyseal joint' 1,748
3. facet:ti,ab,kw,de OR zygapophyseal:ti,ab,kw,de OR zygapophysial:ti,ab,kw,de 17,026
4. #2 OR #3 17,026
5. #1 AND #4 5,337
6. 'backache'/exp OR 'backache' 108,123
7. 'neck pain'/exp OR 'neck pain' 25,534
8. backache:ti,ab,kw OR neckache:ti,ab,kw 3,443
9. 'spinal nerve'/exp OR 'spinal nerve' 146,762
10. vertebrogenic:ti,ab,kw,de OR back:ti,ab,kw,de OR spinal:ti,ab,kw,de OR spine:ti,ab,kw,de OR lumbar:ti,ab,kw,de OR sacroiliac:ti,ab,kw,de 918,966
11. 'neck'/exp OR 'neck' 481,608
12. cervical:ti,ab,kw,de 315,713
13. #9 OR #10 OR #11 OR #12 1,614,114
14. 'pain'/exp OR 'pain' 1,602,007
15. 'pain'/exp OR 'pain' OR ache* 1,634,805
16. #14 OR #15 1,634,805
17. #13 AND #16 314,394
18. #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #17 334,607
Intervention: radiofrequency nerve ablation
19. 'radiofrequency therapy'/exp OR 'radiofrequency therapy' 32,766
20. 'radio frequenc*' OR 'radio frequency' OR 'radio frequencies' OR radiofrequenc* 77,667
21. #19 OR #20 77,982
22. 'nerve block'/exp OR 'nerve block' 41,622
23. 'denervation'/exp OR 'denervation' 46,587
24. 'ablation therapy'/exp OR 'ablation therapy' 48,400
25. nerve:ti,ab,kw AND ablation:ti,ab,kw 4,709
26. 'neurotomy':ti,ab,kw 1,326
27. #19 OR #20 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 179,839
Combined sets:
28. #5 AND #27 1,073
29. #18 AND #21 3,751
30. #28 OR #29 4,101
Limits: published after 2013
31. #30 AND (2014:py OR 2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 2018:py OR 2019:py OR 2020:py) 1775
Study types:
32. #31 AND 'review'/it 208
33. #31 AND 'systematic review'/de 95
34. #31 AND 'meta analysis'/de 23
35. #33 AND #34 103
Final #31 1775

 

Epistemonikos 2019-11-22
Radiofrequency for back and neck pain  (preliminary search)
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
Search terms Items found
Population: patients with pain originating from the facet joints in the neck and back
1. Title:(facet OR back pain OR zygapophyseal) 18453
2. Abstract:(facet OR back pain OR zygapophyseal) 51436
Intervention: radiofrequency nerve ablation
3. Title:(radiofrequency) 1191
4. Abstract:(radiofrequency) 1743
Combined sets:
5. #1 AND #3 102
6. #2 AND #4 321
7. #5 OR #6 339
Study types:
8. Systematic review 146
Limits:
9. Custom year range: 2014 to 2019 82
Final Exported #9 82

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Rebecca A. Silverstein (projektledare), Sara Fundell (projektadministratör), Per Lytsy (sakkunnig) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad