Radiofrekvensbehandling mot långvarig ryggsmärta från facettlederna

Långvarig smärta i hals- eller ländrygg är mycket vanligt och kommer ofta från fasettlederna, vilket är ledytor mellan ryggkotornas utskott. Syftet med radiofrekvensbehandling (RF-behandling) är att påverka nervfunktionen till fasettlederna och därigenom hämma smärtsignalerna.

Fråga till SBU:s upplysningtjänst

Vilken sammanställd forskning finns på smärtlindrande effekt av radiofrekvensbehandling hos patienter med långvarig smärta från facettlederna?

Frågeställare: Sjuksköterska, Västerbotten

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat sex systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att radiofrekvensbehandling kan lindra smärta från facettlederna i ländryggen men har bedömt tillförlitligheten till resultaten på olika sätt. Författarna menar att det finns lite vetenskapligt underlag för effekten av radiofrekvensbehandling i andra delar av ryggen och för andra utfall, som livskvalitet eller funktion. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Detta är en uppdatering av ett tidigare upplysningstjänstsvar som publicerades år 2014. Slutsatserna är i stort sett oförändrade vad gäller smärta i hals- eller ländrygg.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-03-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202013
Diarienr: SBU 2019/709
https://www.sbu.se/ut202013